28 De bezwaren die er gemaakt kunnen worden, dat zal eventueel kunnen tegen het sluitingsbezwaar en ze kunnen zeggen het is te laag of zo. Dat kan. Maar goed het ordevoorstel is er nu van de heer RoksDat moeten we gewoon eerst in stemming brengen. Voorstel om dit voorstel van het college niet in stemming te brengen in afwachting van een eventuele contra expertise van de familie Beijaerts. Het moge duidelijk zijn dat het college het afraadt om dat voorstel aan te nemen. Wie voor het voorstel van de heer Roks is, zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, Meerman, Somers, mevrouw Verhoog, Adriaansen, van den Kieboom en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning-van de Casteel, mevrouw van Akkeren-Brand, van Tilburg, Hage naars van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dan staken de stemmen en wordt het voorstel in de volgende vergadering weer aan de orde gesteld. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE REGELING STREEKGEWEST WESTE LIJK NOORD-BRABANT IN VERBAND MET DE OPRICHTING VAN DE REGIONALE MILIEUDIENST. Het lid van Akkeren-Brand: Alleen maar een opmerking. Maar gezien de ervaringen bij het vorige agendapunt besproken kunnen wij alleen maar zeggen dat het dringend noodzakelijk is dat er zo'n regionale milieudienst komt. Het lid SomersDat was kort maar krachtig van het C.D.A.. Ik vind het ook een goed streven, Leefbaarheid in zijn to taliteit, om een gewestelijke milieudienst in het leven te roepen. Het is een goed streven om samen te gaan werken ge zien de grote hoeveelheid taken die op ons afkomen in deze tijd en de deskundigheid die daarbij vereist is. Toch bij het oprichten van dergelijke organen bekruipen bij mij be paalde angstgevoelens. De eerste vragen die dan altijd opkomen zijn, blijven de kosten beheersbaar? U zegt niet voor niets in uw voorstel dat in de startfase het berekende uurtarief 92,40 zal bedragen. De grote vraag die daar onmiddellijk op komt van, hoe zal het over vijf jaar zijn. Ook een vraag die opkomt is, hebben wij straks nog invloed op het beleid? Ik heb het allemaal zo eens gelezen en als ik dan op pagina 54 van het verhaal kom en het gewest eigent zich bijna alle taken toe, want dat is per slot van rekening straks het hoogste orgaan ingevolge artikel 49 van de ge meenschappelijke regeling die daartoe gewijzigd wordt. Het gewest gaat bepalen de begroting, de begrotingswijzigin gen, de vaststelling van de rekeningen, de omvang van de personeelsformatie, de vaststelling van de verordeningen omtrent de organisatie en het beheer van de totale regionale milieudienst. Dat doet bij mij dan toch de vraag opkomen wat hebben wij straks nog te vertellen in dat beleid? Ik noem net dat personeelsbeleid, de formatie van de personele in vulling.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 53