4 Ik herhaal niet wat mijn collega-raadslid verteld heeft. Wij zijn er ook niet gelukkig mee. Wij zijn er zelfs op tegen. Wethouder van der Weeqen: Het is zo dat deze mandaten een looptijd hebben van een jaar. Dat geldt dan voor beide heren tegelijkertijd. Jaarlijks krijgt u het verzoek van het college om tot een bepaald be drag geldleningen te kunnen sluiten. In dit geval is het zo, dat ziet u ook in het raadsvoorstel dat de Woningstichting van plan is om een paar langlopende leningen af te lossen en daarvoor een nieuwe aan te trekken. In dat kader, dat is dan een bedrag van 6,6 miljoen, dat ligt boven de vijf miljoen, 5,6 plus 1 miljoen, dus 6,6 miljoen, dat ligt boven de 5 miljoen. En om voor ons in elk geval flexibel te kunnen zijn om het juiste moment uit te kunnen kiezen om die lening te sluiten. Vandaar dat we u vragen om daar tot het moment dat we de volgende keer, en dat zal zijn in oktober 1993 neem ik aan, want die zaken hebben een looptijd van een jaar. In ok tober 1993 krijgt u van ons weer gewoon het verzoek om voor dat lopende jaar voor vijf miljoen te kunnen lenen. Dit is gewoon tot een bepaald moment, een verruiming tot tien mil joen. Het is zeker niet een mandaat om in de toekomst altijd tot tien miljoen te kunnen sluiten. De voorzitter; Misschien nog een kleine aanvulling. Zoals u wellicht weet is het dus met de huidige rentestand natuur lijk zeer aantrekkelijk om de hoogrentende leningen ver vroegd af te lossen en dat is ook maar een eenmalige opera tie. Er zijn toch maar gelukkig een beperkt aantal leningen met hoge rente die daarvoor in aanmerking komen. De kans dat we daar bij wijze van spreken daar volgend jaar weer mee te rug komen, het is natuurlijk nooit helemaal te voorspellen, wie weet wat de rente allemaal nog doet, maar het unieke ka rakter en dat het voor een beperkte periode is, wil ik nog een keer onderstrepen. Wethouder van der Weeqen: Misschien dan ook nog een aanvul ling. Ook de gemeente is de dure leningen opnieuw aan het aflossen en proberen goedkopere te sluiten. Dat is ook het beleid wat daarop gericht is. Het lid SomersNu de wethouder dat op deze manier vertelt kan ik er best mee akkoord gaan. In het raadsvoorstel als zodanig. Er wordt geen tijd of da tum genoemd. Ik lees net in het besluit wat achteraf toege voegd is, dat daar inderdaad genoemd wordt, dat de vaste geldleningen voor het jaar 1993 gelden. Dat heb ik over het hoofd gezien. Dat stond namelijk niet in het raadsvoorstel als zodanig en dat vind ik een reden om gewoon te vertellen dat het op deze manier voor deze ene keer wel kan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 4