24 Het lid Roosenboom: Je hebt een investering achterwege gelaten. De voorzitter: Ja, nou ja in elk geval... Het lid van Eekelen: Ik kan natuurlijk ook een eigen vracht wagen hebben dan heb ik ook een investering gedaan. De voorzitter: Ja, kijk het is hier natuurlijk zo, op een gegeven moment heeft de overheid toegestaan dat iemand een inkomen verwerft op een manier die eigenlijk niet kan. De overheid had daartegen op moeten treden. Enfin, die tekst uit de jurisprudentie ken ik bijna uit mijn hoofd. De over heid moet zelf ook opletten. Als die burger dat zo doet. De overheid wordt geacht de sterkste en de slimste partij te zijn, dus die hadden toch wat moeten doen en zo. Vandaar dat wij toch de overtuiging hebben dat zonder dat je daar zelf, als je zolang, kijk als je praat over drie of vier jaar, dan is dat wat anders. Maar als je praat over zo'n periode waar wij nu over praten dan is dat toch niet wel vol te houden dat je zegt van, dat wisten we niet. Of we hadden geen tijd, zo druk met andere dingen, andere prioriteiten of zo. Al die verhalen gaan niet op, er zijn inderdaad andere prioriteiten gesteld maar niet in de zin van andere milieucontroles. Er is geruime tijd heel begrijpelijk vanuit de agrarische ach tergrond van onze gemeente, helemaal nooit naar de problema tische kant van dit soort zaken gekeken. Vandaar dat we daar nu mee zitten. Dan zijn wij echt niet de enige in Nederland die daar tegenaan lopen. Naar de heer Roosenboom toe, hoe zit het met dit voorstel? Dit voorstel beoogt dus een schadeloosstelling te bewerk stelligen op het moment dat gewoon de inrichting zal worden gesloten. Definitief is het dat die inrichting dicht gaat, dan stellen wij daar een schadeloosstelling tegenover. Het is dus mogelijk dat de ondernemer zegt, dat is, met uw woorden, zo'n gebrekkige hoeveelheid geld daar ga ik niet mee akkoord. Ik vecht die sluiting aan en dat bedrag ook en zo. Dan zullen we dat wel horen of dat zo is. Wij vinden dat we goede argumenten hebben. We hebben ook niet voor niets een alom gerespecteerd deskundig kantoor ingeschakeld om dat voor ons uit te rekenen. Wij hebben de mening dat we hier een goed voorstel doen, waar de pijn, om het zo maar te noe men, eerlijk verdeeld wordt. Als betrokkene zegt van, ik hoef dat geld niet te hebben, waarvan dan natuurlijk akte. Voorlopig is dat bericht ons niet bereikt. Alleen maar het feit dat het niet voldoende zou zijn. Dat zal op dat moment dan blijken, maar een overeenkomst is er op dat punt inder daad niet. Van de kant van de gemeente, om dat nog even te stipuleren, is dus ook de bereidheid aanwezig om medewerking te geven aan een bedrijfsverplaatsing middels een bestemmingsplanwij ziging. We zijn op dit moment nog concreet bezig met een adviseur van de familie Beijaerts om te kijken wat er moge lijk is op die plek. Zowel qua stedebouwkundige invulling, zodat de opbrengsten ook wat extra gegenereerd kunnen wor den, als ook wat betreft de wijziging van het bestemmings plan. Dus laat daar geen misverstand over bestaan.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 49