23 Die vindt men te hoog. Men gaat vervolgens het bedrijf vergelijken met in het verleden bedrijven die in autowrakken deden. Nu heb ik weinig verstand van autowrakken. Ik heb ook geen verstand van vee, maar dat die twee weinig met elkaar te maken hebben dat weet ik wel en ik denk dat elke verge lijking daarin dan ook mank gaat. Men gaat hier uit van een looptijd van anderhalf jaar. Als men praat over werkelijke cijfers dan zeg ik, het SAOZ komt tot 150,vergoeding per dier maal 250 stuks. Ik heb het niet uit mijn hoofd gedaan, maar het rekenmachien kwam voor de dag met 56.250,--. Ik vind dat we in die za ken precies moeten zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat het bedrag te hoog is. Wat ik wel probeer aan te geven is, EEN GEDEELTE VAN DE NOTULEN STAAT NIET MEER OP DE BAND!!! (BAND WAS KAPOT), (eerste termijn bij punt 11). HIERONDER VOLGT EEN KORTE SAMENVATTING (TUSSEN "-TEKENS) VAN DAT GEDEELTE WAT NIET OP DE BAND STAAT: "De essentie van het betoog van de heer Roks was verder dat de familie Beijaerts eerst zelf de schade moet aantonen vooraleer er sprake van een gemeentelijke schadevergoeding kan zijn. Het betoog van de heer Roosenboom kwam er op neer dat het bedrag van de schadevergoeding veel te laag was. De familie Beijaerts heeft in 1979 aan de gemeente gevraagd om het bestemmingsplan te wijzigen. Daar heeft de gemeente afwij zend op gereageerd. De gemeente moet deze zaak nu op een fatsoenlijke wijze regelen". De voorzitter: Dat dat bedrag niet helemaal precies is zoals dat in de systematiek is meegenomen dat is denk ik niet zo'n probleem. Niet in de laatste plaats om dat het natuurlijk ook al een bedrag is wat ouder is. Er is denk ik al een jaar over-heen gegaan. Wat dat betreft denk ik niet dat dat een probleem hoeft te zijn. U zegt wat hebben autosloperijen nu met veehouderij te maken? Het gaat gewoon om het derven van een inkomen gedurende een bepaalde periode. Dat is de syste matiek en dat had net zo goed een andere bedrijfstak kunnen zijn. Maar goed er is nu toevallig deze vergelijking ge maakt. Een bepaalde periode kan er geen inkomen verworven worden is de redenering, omdat in die periode het bedrijf verplaatst moet worden. Er wordt vanuit gegaan dat er een hiaat is tussen het moment waarop de onderneming, de inrich ting gesloten wordt en het moment waarop hij weer opnieuw start. Zoals u in het rapport hebt kunnen lezen, als je hem gewoon drie jaar de tijd geeft om te verkassen hoef je helemaal niets te betalen, dat kan ook. Zoals gezegd, de wet geeft ons die ruimte niet en uiteraard is die ruimte er na tuurlijk niet dus moeten we het doen zoals het nu voorligt. Vervolgens wordt er gezegd, dat bedrijf moet de wet kennen. Zonder rijbewijs kom ik ook niet met een vergoeding weg. Dat is op zichzelf juist. Alleen als je zonder rijbewijs rijdt, u doet geen investeringen. Op een gegeven moment is hier gewoon een inkomen uit een onderneming in het geding.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 48