20 De voorzitter: Alleen dat feit is natuurlijk niet voldoende om een bezwaar naast je neer te leggen. Je kunt zeggen, ik deel dat bezwaar niet, want dat is flauwekul. Veertig gara ges dat stelt niets voor dat is helemaal geen extra ver keersbelasting. Dat kun je vinden, maar als je een bezwaar wegwuift door te zeggen ze kunnen nog een keer in beroep gaan, dat is in elk geval niet de gedachtengang die het college erg aanspreekt. Dan zegt u, dat is eigenlijk ook een beetje in dezelfde lijn, de provincie beslist zelf wel wat ze willen doen over dat voorbereidingsbesluitDat is op zichzelf natuurlijk correct. De Raad van state neemt ook iedere dag beslissin gen, of althans de kroon neemt dan de beslissing en de Raad van State adviseert. Op zichzelf is dat volkomen juist. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat hier het primaat ligt om op een gegeven moment al of niet iets aan te zwengelen. Dat wij natuurlijk gehouden zijn, als gemeenteraad van Halsteren, om er voor te zorgen dat de voorstellen die wij doen dat dat ook serieuze voorstellen zijn. Dat niet alleen de burger kan zeggen van, nou als de gemeenteraad van Halsteren achter me gaat staan dan heb ik daar wat aan, maar ook dat er op pro vinciaal niveau gezegd wordt van kijk, in Halsteren hebben ze de zaak goed bekeken en daar kunnen wij wat mee. Als je zegt, iedere burger die langskomt, we zijn gewoon een soort loket een soort postorderbedrijf en verder doen wij niets. Dan denk ik dat wij bezig zijn onze bevoegdheden als raad gewoon weg te gooien. Dat kan natuurlijk ook nooit de bedoe ling zijn. Vandaar dat ik het ook absoluut niet met uw redenering eens ben om geen rekening te houden met de alge mene planologische afwegingen zoals die op provinciaal ni veau bekend zijn. Uw derde punt is dat u zegt van, het gaat eigenlijk om twee verschillende zaken. Er zijn ook twee bezwaarschriften ingediend en daar zou u apart over willen stemmen. Ik denk dat daar geen bezwaar tegen hoeft te zijn. Dan zouden we het zo kunnen doen. U vraagt hoofdelijke stemming en dan zouden we eerst de garages kunnen doen en ten tweede de twee woningen. Het lid Roosenboom: Het is nog niet zo lang geleden dat hier in deze raadzaal het woord minachting over de tafel rolde. Elke politieke groepering heeft zijn of haar vertegenwoordi ger aangewezen in de commissie AROB. Ik voel een bepaalde minachting naar die mensen toe die toch heel serieus hun werk hebben gedaan en dat dat zo maar onder tafel wordt ge veegd. De voorzitter: Aan de orde is het voorstel van het college om het bezwaarschrift tegen het weigeren van het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het bouwen van die veertig garages, om dat ongegrond te verklaren. Als u het met het college eens bent zegt u voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning van de Casteel, mevrouw van Akkeren-Brand, van Tilburg, Hagenaars, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 45