18 Ik denk dat naar dat gebied goed gekeken moet worden en dat je daar in de toekomst best nog eens iets zinnigs zou kunnen realiseren maar dan wel binnen de proporties die daar aanwe zig zijn. De voorzitter; De heer Meerman geeft nog even aan wat de overwegingen of althans een deel van de overwegingen van de AROB-commissie zijn geweest. Met name gelegen het feit dat er inmiddels ook woningen bij het politiebureau gepland zou den worden die ook in de geluidszone van de randweg Noord liggen. Nog even los van het feit dat iedere planologische situatie op zijn eigen merites moet worden beoordeeld is het zo dat de woningen zoals die aan de Burgemeester Wittelaan gepland zijn, daar zal voorzien worden in een geluidwerende voorziening. Daar is ook gewoon geld voor in de exploitatie begroting opgenomen en op die wijze is er dus aan de wette lijk te stellen normen te voldoen. Dat is bij de twee wonin gen die hier aan de orde zijn op geen enkele wijze het ge val. Daar bestaat in elk geval geen enkel inzicht in op dat punt. Wat dat betreft is daar natuurlijk geen sprake van een vergelijkbare situatie. Dan is er nog gesproken van, die me neer die heeft zijn grond af moeten staan en wat lastige puntjes overgehouden. Kunnen we nu niet wat voor die man doen? Op zichzelf kan ik daar best een eindje, met de nadruk op het verkleinwoord, in meegaan. Dat heeft de raad trouwens al een keer eerder gedaan door mee te werken aan die tien garages. Aan de andere kant zeg ik, kijk eens die meneer heeft gewoon alle recht van de wereld om planschade te clai men als hij meent dat hij dat heeft. Ik maak me sterk dat bij de aanschaf van de gronden voor de randweg Noord geen rekening is gehouden met het feit dat er onrendabele stukjes zouden overblijven in de prijsvorming. Dat is in elk geval zeer gebruikelijk dat dat gewoon gebeurt. Maar nogmaals als daar de indruk bestaat dat dat niet gebeurd zou zijn, dan staan er in elk geval andere wegen open om te krijgen waar je recht op hebt. Dat hoeven wij niet op die manier te doen. Ik denk dat we ook nu inmiddels praten over een schaal van activiteiten daar, dat je ook niet kunt zeggen van, je moet niet zo vervelend doen en de burger een beetje helpen, daar hebben we het nu natuurlijk al lang niet meer over als je praat over 40 garages. Dan kun je wel zeggen dat is om eens een caravan in neer te zetten enzovoorts. Maar in principe kunnen daar gewoon 40 auto's in staan. Mensen die daar naar toe gaan en al het verkeer wat daaraan vastzit. Garages zijn ook een bekende startplaats voor allerlei bedrijfjes en dergelijke. Dat is natuurlijk toch een hele onderneming die daar gaat beginnen. Last but not least ligt dat dan ook nog eens een keer bij de buren op de stoep. Zo is dat toch gewoon. Ik denk dat dat op dat punt, de opvatting die de gemeente Bergen op Zoom daarover heeft geventileerd en die ze natuurlijk ook zeker zal ventileren als de raad zou besluiten om wel mee te werken, bij de provincie als de bouwvergunning aan de orde is, dat we daar toch gewicht aan toe moeten kennen. Vandaar dat ik de raad toch wil voorstel len om het voorstel van het college te volgen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 43