17 Nogmaals, onderzoek het nu eens even goed en probeer in harmoniemodel hier uit te komen. Ik vind dit een klein beetje redicuul dat dat zo toegespitst wordt. Het lid Adriaansen: Meneer Meerman heeft natuurlijk het meeste al verteld wat ik ook op mijn lijstje had staan. Maar ik vind het merkwaardig, want het is natuurlijk zo die meneer Poulus heeft medewerking verleend aan het onteigenen van gronden. Heeft er hier en daar nog een paar stukjes van overgehouden, wat agrarisch niet bewerkbaar is. Wanneer we er met de fiets naar toe zouden rijden dan zouden de kosten al te duur zijn. Ik geef die man gelijk om daar wat anders mee te doen. U heeft daar in het begin die vergunning gege ven voor die tien garages. Die man heeft gedacht, ik zet er eerst tien en loopt dat goed dan zet ik er nog een aantal bij, want zodoende kan ik toch mijn inkomsten die weggeval len zijn met de grond die weggegaan is aan de randweg, weer een klein beetje op peil brengen. Daarom vind ik ook dat we daar gewoon onze medewerking aan moeten verlenen. En dan het tweede punt, dat betreft die woningen. Daar zijn meer woningen in diezelfde situatie gebouwd. Dan krijgen we straks weer dat politiebureau. Daar komen dan ook weer een veertigtal woningen bij. De situatie is precies gelijk. Alleen het ligt een kilometer ongeveer van elkaar af. Ik zie niet het bezwaar in om dan dit tegen te werken. Daarbij, de geluidsoverlast, daar heeft meneer Poulus op gezegd, dat is technisch goed opvangbaar. Dus dat kan ook geen belemmering zi jn Het lid van Tilburg: Laat ik beginnen met uit te spreken dat ik waardering op kan brengen voor diegenen die binnen de AROB-commissie de afweging moeten maken om bezwaarschriften te beoordelen. Wat dat betreft is daar geen verschil van mening over. Wat hier in principe ter discussie staat voor ons dat zijn de aangereikte argumenten. Gemeentebelangen ziet op dit moment geen enkele aanleiding haar standpunt te herzien. Ik denk dat het voor eenieder duidelijk moet zijn dat dit plan niet voor honderd procent maar voor tweehonderd procent vaststaat. Dat de goedkeuring door de provincie waarschijnlijk hieraan zal worden onthouden. Het is dan ook een beetje zinloos denk ik, om iemand toch min of meer blij te maken met een dooie mus. Je kunt natuurlijk in dit ver band wel allerhande soorten argumenten uit de kast halen om deze zaken op de rails te krijgen. Maar toch ik denk niet dat je iemand zoiets moet voorhouden. Daarnaast is het een beetje onzinnig met de wetenschap dat het afgekeurd wordt dat je toch een voorbereidingsbesluit op de rol gaat zetten. En een voorbereidingsbesluit kost ook een paar centen, dus wat dat betreft willen wij de burger niet opzadelen met plannen die voor honderd procent niet door kunnen gaan. Wij steunen derhalve het collegevoorstel omdat wij vinden dat juist daar die lokatie, dat die invulling gebaseerd moet zijn op een stuk beleidsvisie. Wij menen dat het niet geba seerd moet zijn op een stuk gelegenheidsvisie.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 42