16 10. VOORSTEL TOT HET BESLISSEN OP EEN TWEETAL AROB-BEZWAAR- SCHRIFTEN Het lid MeermanIk wou toch even, als ik van u toestemming krijg, even in mijn kwaliteit spreken als voorzitter van de AROB-commissie en iets verduidelijken wat ik niet terugvind in de stukken. Het is een zakelijke opmerking en daarna trek ik me ook weer direct terug achter mijn raadslidmaatschap. De AROB-commissie heeft unaniem besloten om de bezwaar schriften gegrond te verklaren omdat het bezwaarschrift aanhoren, dus het horen van bezwaarden, ook als doel heeft om nieuwe feitelijkheden te krijgen en die te groeperen binnen het beschikbare materiaal, mondeling. Dat is ook een van de doelstellingen. Dat is gebeurd. Tijdens onze AROB- procedure hebben wij kennis genomen van een aantal zaken die we niet wisten op het moment dat het behandeld werd in de gemeenteraad. Dat is een van de onderliggende gedachten ge weest en in de besluitvorming tot stand gekomen, dat wij unaniem praktisch zonder discussie, besloten hebben om deze bezwaarschriften gegrond te verklaren. Dat is voornamelijk gekoppeld aan het feit dat daar in zekere zin een jurispru dentie is ontstaan omdat daar een aantal andere woningen zijn gebouwd. Wij vinden dat dat goed onderzocht moet wor den, en dat hebben wij u ook zo geadviseerd, of degene die bezwaar heeft gemaakt daar niet voor in aanmerking kwam voor zo'n beter onderzoek en betere begeleiding. Ik wil daar verder niet op ingaan, want dan ga ik van de zakelijke lijn af. Tot zover en dit in mijn kwaliteit als voorzitter van de AROB. Ik wil dadelijk nog wel even het woord hebben als raadslid. De voorzitter: Dat kunt u dan gelijk doen. Het lid MeermanDat mag? De voorzitter: Ja, ja. Het lid Meerman: We hebben dat in onze fractie besproken en wij vinden toch, zonder een conflict na te streven, dat er goed gekeken moet worden wat er nu historisch gebeurd is met dat perceel Wij hebben begrepen in de fractie dat op een bepaald moment, de man die dit perceel in eigendom had en heeft, want dit stuk is opgegaan aan de randweg, dat hij eigenlijk heeft bij moeten dragen aan het algemeen nut. Dus het ontstaan van de rondweg. Daardoor is hij in een situatie verzeild geraakt dat er een stuk grond is overgebleven wat min of meer niet meer exploitabel is, dat is zijn goed recht. Ik zou dat ook doen. Hij probeert daar toch nog emplooi voor te vinden en dan ontstaan er plotseling allerlei stekels en andere toe standen, ook met het rapport van Bergen op Zoom. Dat kunnen we nog ondervangen, maar wij nemen binnenkort Bergen op Zoom over, dus misschien zit daar nog een kansje in. Dan zien we dat bijvoorbeeld gesproken wordt over de geluidsdecibellen en dergelijke. Ik vind het eigenlijk kant noch wal raken. Ik vind laten we dat allemaal een keertje goed onderzoeken hoe dat allemaal moet. We hebben daar dadelijk ook een nieuw po litiebureau. Dat zal ook wel het nodige verkeer geven wat hier een van de hoofdbezwaren is vanuit het college.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 41