3 In de overeenkomst staat het goed, maar in de ijver om het bedrijf compleet te noemen is er hier wat te veel neergezet. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 5. VOORSTEL TOT HET AANPASSEN VAN: 1. DE VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDING EN TEGEMOETKOMIN GEN EN ONKOSTEN AAN LEDEN VAN DE RAAD EN DE COMMISSIES. 2UITKERINGS- EN PENSIOENVERORDENING WETHOUDERS. Het lid SomersToevallig las ik een stukje van de verorde ning. Het betreft dan verordening I en dan artikel 3 lid 1. Ik denk dat redactioneel enigszins gewijzigd moet worden. Daar staat in de aanhef: "Wethouders en raadsleden, niet zijnde wethouders enzovoorts". Ik denk dat dat niet helemaal juist is. Hoe moet ik dat vertalen? Wethouders en raadsle den, niet zijnde wethouders. De voorzitter: Wethouders hebben die voorziening en raadsle den en wethouders hebben die voorziening, omdat wethouders ook raadsleden zijn. Het is een taalkundige kwestie. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 6. VOORSTEL TOT HET AANPASSEN VAN DE MACHTIGING AAN ONS COLLEGE TOT HET AANGAAN VAN VASTE GELDLENINGEN EN HET MACHTIGEN TOT HET VERSTREKKEN VAN VASTE GELDLENINGEN AAN DE WONINGSTICH TING HALSTEREN TEN BEHOEVE VAN HET OVERSLUITEN VAN HOOGREN- TENDE LENINGEN. Het lid van Eekelen: Als Werknemerspartij hebben wij toch wel grote moeite met uw voorstel, om u als college en te gaan machtigen tot het verstrekken van een vaste geldlening tot een bedrag van tien miljoen. U vraagt hier eigenlijk aan ons een beetje carte blanche te geven voor dit soort bedra gen. Hier hebben wij toch bijzonder veel moeite mee. Ik twijfel er verder geen moment aan dat u hiermee de bedoeling hebt om voor de gemeente zo voordelig mogelijk en zo slag vaardig mogelijk te werken. Maar nu is het wel zo dat de raad u ongeveer een jaar geleden gemachtigd heeft voor een bedrag van vijf miljoen, terwijl hier gesproken wordt over een bedrag van 5,6 miljoen. In die tijd dat het voor die vijf miljoen aangenomen is hebben wij nooit geen bedragen gehad die hoger waren dan die vijf miljoen. Ons lijkt het bedrag te verdubbelen van vijf miljoen naar tien miljoen wel heel erg hoog. Wij zouden met u mee kunnen gaan als u zegt zes miljoen. Maar komt het dan plotseling voor dat u ineens een groot voordeel kunt bewerkstelligen voor de overige be dragen, dan roept u maar een extra raadsvergadering bij el kaar, want dan is er echt geld te verdienen. Om nu als raad u daar carte blanche te geven voor tien miljoen, en daarbij helemaal de raad uit te sluiten of achteraf te informeren, daar hebben wij grote moeite mee. Het lid Somers: Iets in diezelfde geest. Ik denk dat het de eerste keer is dat de vijf miljoen wordt overschreden. Dat vindt u dan de gelegenheid om de machtiging aan het college te verdubbelen naar tien miljoen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 3