14 Als bedrijven hun afval kwijt moeten dan moeten ze daarvoor betalen. Hebben ze bodemverontreiniging dan moeten ze beta len en dan denk ik bezorgen ze een ramp, moeten ze daar dan ook niet voor betalen? Het rampenbestrijdingsplan komt wel neer op ons als burgers, terwijl de bedrijven eigenlijk, of het nu een vervoersbedrijf is of een fabriek, die veroor zaakt eigenlijk de ramp en niet wij. Ik kan zelf weinig rampen veroorzaken denk ik. Het lid Roosenboom: Ik probeer altijd mijn eigen verhaal wel, maar ik heb ook naar mijn voorganger geluisterd. Dat is een interessante discussie, en die is al tientallen jaren geleden in de regionale brandweer gevoerd. In hoeverre dat men bij het bestrijden van brand of iets dergelijks, de re kening kan presenteren. Maar dat is toch een goede gewoonte bij het brandweerwezen dat men dat niet doet. Ook bedrijven niet. Dus er wordt nooit een rekening gepresenteerd en men vindt dat dat eigenlijk zo moet blijven. U zwakt het al een beetje af. Ik krijg gelukkig een beetje gelijk van u, want dat u zegt van het zal er wel in gezeten hebben, dat is ook het meest logische. De B.B. was het instituut dat in die gevallen optrad om rampen te bestrijden. Ik heb daar ook jaren deel van uit mogen maken, tot ergernis toe. Dat viel in een periode dat ik nog zeer actief bezig was om te stude ren en geen avond kon missen. De vreemdste overeenkomsten heb ik gesloten. Dat is op zichzelf al heel interessant, maar dat is wel gebeurd. Om toch nog naar de school te kun nen, daar wil ik hier verder maar niet op ingaan. Ik wil er toch wel iets van vertellen. Laat dat maar. Op zichzelf een hele vreemde zaak. Uiteindelijk heb ik er niets onder gele den, want ik heb hetgene gehaald wat ik wilde halen. Dus ook van de B.B. had ik wat inzicht van wat er gaande was. Ook uit de brandweer. Zowel op het bestuurlijke als in de acti viteit. Vandaar dat ik ook zo stellig wilde beweren dat die rampenbestrijding, U gaat op een heel andere toer, u zegt er is toch wel laat ik 1986 dan maar nemen, rond die periode heeft die fusie plaatsgevonden, 1985 of net na 1984, dan zijn we toch bijna tien jaar verder. Dan is de industrie en vooral de chemie en alles wat in de lucht en op de weg zit, dat is er niet beter op geworden. Ik denk als u zegt, ja, dan moet men dat plan herzien en bijstellen. Maar het lijkt me toch een heel bedrag. Wij betalen al heel veel aan de gewestelijke brandweer. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar als ik zeg 60.000,-- voor de gemeente Halsteren? Het staat in de begroting. Het is een gigantisch bedrag, terwijl in de periode dat we de regionale brandweer Bergen op Zoom hadden, was dat aanzienlijk minder. Ik was toen penningmees ter dus ik zat goed op de penningen. Ik hield dat daar echt wel goedkoop. Daarom heeft die fusie zo lang geduurd, toen moest het allemaal vele malen duurder. Een goedkope regiona le brandweer ging samenwerken met een hele dure. Dat was niet eenvoudig. Nogmaals ik kijk het na. U hoeft daar verder niet meer op te reageren, op mijn verhaal. U hebt mij eigen lijk min of meer al een beetje in het gelijk gesteld dat het er waarschijnlijk wel ingezeten heeft, maar dat het geactua liseerd moet worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 39