11 Wethouder van der Weeqen: Met betrekking tot de subsidie is het zo dat wij voor 29 of 30 kinderen subsidie krijgen van de rijksoverheid. Er ligt een toezegging aan Snoopy om voor 18 kindplaatsen subsidie te geven. Voor de overige 11£ of 12, ligt er een toezegging aan Mamma- loe en nogmaals zolang wij maximaal voor 30 kinderen subsi die krijgen, blijft die verdeling zo hij nu is en wordt er voor de uitbreiding bij Snoopy op dit moment geen geld be schikbaar gesteld, dat is heel duidelijk. Het lid van Akkeren-Brand; Zover ik het begrepen heb is deze uitbreiding het meest voor de kinderen die naschoolse opvang nodig hebben. Daar gaan een heleboel problemen mee over, want het parkeren zal dan niet op dezelfde tijd gebeuren, dat is op andere tijden. Er is ontzettend grote vraag naar naschoolse opvang, dus ik denk dat het gewoon een hele goede zaak is. Het lid de Koning-van de Casteel; Toendertijd is de Werkne merspartij heel schoorvoetend meegegaan met het voorstel om in de Wittenhorst dat te gaan creëren en wij willen ook heb ben dat het zijn doel bereikt. De verkeersveiligheid blijf ik toch een voornaam punt vin den, maar u hebt al toegezegd dat daar naar gekeken wordt. Ik hoop ook niet dat dit voorbereidingsbesluit een precedent schept voor anderen die ook een wijziging van een erf willen gaan krijgen. We hebben overigens niets tegen Snoopy. Uit breiding is alleen maar een goede zaak als het anderen niet schaadt. We hebben van wethouder van der Weegen gehoord dat de subsidie toch verdeeld blijft over de twee kinderdagver blijven, maar we kunnen er mee akkoord gaan. De voorzitter: Ik denk ook dat de verder gemaakte opmerkin gen geen reactie van het college meer behoeven. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR DE VOORBEREIDING GEMEENTELIJKE RAMPENBESTRIJDING 22E WIJZIGING BEGROTING 1993). Het lid Roosenboom: Ik moet u tot mijn schande zeggen dat ik mijn huiswerk niet goed gedaan heb. Ik heb niet de gelegen heid gehad om terug te gaan naar het verleden, stukken te bestuderen. Maar ik moet nu alleen maar via mijn geheugen iets zeggen. Indertijd, en ik meen dat het in het jaar 1985, 1986 was, zijn de regionale brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal samen gegaan tot de gewestelijke brandweer. Ik mocht toen deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de regionale brandweer Bergen op Zoom. Ik ben toch wel nauw betrokken geweest bij die fusie. Mij staat toch voor de geest dat toen ook gelijktijdig de B.B. is opgehouden. In die gesprekken is heel uitdrukkelijk een andere taak aan de brandweer toebedeeld. Het materieel van de B.B. is onder de brandweercorpsen verdeeld. Ook Halsteren heeft daar zijn deel van gehad. B.B. was bij voorbaat het instituut dat eigenlijk rampen bestrijdde. Ook het Rode Kruis is daar heel nauw bij betrokken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 36