10 Verder vragen wij ook uw aandacht voor de parkeerproblemen, bij het brengen en halen van de kinderen, het geeft toch een gevaarlijke situatie. Wellicht is het te overwegen om dit bij het grootschalig verkeersonderzoek te betrekken. Het lid RoksMet het voorstel op zich hebben wij geen enkel probleem. Het is natuurlijk toe te juichen wanneer een par ticulier ondernemer uit wil breiden en de zaken zo goed gaan dat de bedrijfsruimte te klein is. Dus daar hebben wij geen enkele moeite mee. Waar we wel moeite mee hebben is dat wan neer straks de uitbreiding is gerealiseerd, en men komt dan om subsidie. Dan werkt het toch naar mijn mening nogal tegen elkaar in en dan zijn we als lokale overheid bezig om twee kinderdagverblijven te subsidiëren. In het kort, geen enkel probleem met de uitbreiding van Snoopy, alleen ik heb begre pen dat in de commissie Welzijn is verteld dat er geen sub sidie toegekend zou worden. Ik zou dat graag in de raad her haald zien. De voorzitter: Ik denk dat dat op de weg van wethouder van der Weegen ligt. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening aspecten. Mevrouw de Koning geeft aan van, we hebben nu via het Opbouwwerk in de Wittenhorst een kinderdagverblijf op gezet, dat is nog niet vol. We moeten hier de concurrentie ook een beetje kort houden om het zo maar even uit te druk ken. Dat is natuurlijk toch geen doel waarvoor de wet op de Ruimtelijke Ordening is ingesteld. We moeten hier toch ge woon de afweging maken of dat ruimtelijk een ontwikkeling is waarvan je zegt, daar willen we wel aan meewerken. U kunt, als u zegt de Langstraat kan dat extra verkeer niet aan of dat erf is daar te klein, dat zijn wel argumenten die in die categorie passen. Als u zegt dat is slecht voor het andere kinderdagverblijf dat is op zichzelf niet aan de orde, al thans niet in dit kader. De heer Hagenaars geeft aan van hoe gaat dat als dat eventu eel iets anders wordt en hoe zit het met parkeren? Ik denk dat wij, waar het gaat om de bestemming, ook in het huidige bestemmingsplan "Kom", is dit al aangeduid als kinderdagver blijf. Ik denk dat dat ook zo moet worden aangegeven in een wijziging straks. Als er dus onverhoopt die bestemming zal verdwijnen dan zal de mogelijke nieuwe eigenaar of dezelfde eigenaar die iets anders wil gaan doen, aan de gemeente een bestemmingswijzi ging moeten vragen. Dat zal niet anders kunnen. Ten aanzien van het parkeren heb ik ook in een gesprek met betrokkene erop gewezen dat in het kader van de bouwvergunning daarom trent ook voorwaarden gesteld zullen worden. Er komen dus x- plaatsen bij en dat zal gevolgen hebben voor het aantal auto's zal ik maar zeggen. Daar zal extra parkeergelegenheid moeten worden gemaakt. Volgens zeggen van de betrokkene zou dat niet tot problemen hoeven te leiden. Het is inderdaad zo dat de Langstraat nu niet direct ontworpen is voor grote verkeersstromen. Aan de andere kant moeten we ons ook reali seren dat het natuurlijk maar heel beperkt even een piek is bij het halen en brengen van de kinderen. Ik denk toch dat we daar weer niet al te zwaar aan moeten tillen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 35