9 In dit geval is dus op basis van die methodiek de bouwgrond belasting en de systematiek die daar achter zit van toepas sing. De belastingsystematiek gaat er vanuit van het princi pe dat je op zekere hoogte in elk geval voordeel hebt van de investeringen die gedaan worden. In de tweede plaats geeft die beperkte mogelijkheden voor differentiatie aan. Wat Pietje moet betalen moet in principe Jantje ook betalen. Tenzij er echt hele zwaarwegende gronden zijn om dat niet te doen. U zult straks in overeenkomsten kunnen zien in hoever re wij daar aan tegemoet kunnen komen aan die historisch gegroeide verschillen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 8VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBE- SLUIT(KINDEROPVANGCENTRUM AAN DE LANGSTRAAT) Het lid de Koning- van de Casteel: Met het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit hebben wij als Werkne merspartij heel veel moeite. Wel om de volgende reden. Nog niet zo heel lang geleden hebben we hier in de raad een hele discussie gehad over het wel of niet creëren van een kinder dagverblijf in ontmoetingscentrum de Wittenhorst. Na vele discussies en vergaderingen met verenigingen die daarin gehuisvest waren, in de lokalen drie en vier, is er uiteindelijk besloten om een gedeelte van de Wittenhorst te verbouwen en aan te passen naar de behoefte van een kinder dagverblijf en naar de wensen van de gebruikers. Daar is veel gemeenschapsgeld in gestoken. De achterliggende gedachte was dan ook dat rijksgelden de vergoeding van de kinderopvang op deze manier ten goede zou komen aan de ge meente om de tekorten van de exploitatie van de Wittenhorst wat te verkleinen. De stand van zaken is momenteel zo dat bij Mammaloe slechts enkele kinderen op de dinsdag- en don derdagochtend gebruik maken van deze voorziening. Om quitte te draaien zijn twaalf kinderen per dagdeel nodig. Er lopen nu ook nog drie leidsters rond, dus u begrijpt dat men met een dik verlies draait. Nu weten we wel dat Mammaloe pas gestart is en nog nadere bekendheid moet krijgen, maar wij zijn bang dat als je nu toestemming geeft aan Snoopy tot uitbreiding, dat we tegen ons eigen beleid aan het werk zijn en Mammaloe blijft leeg. Rijksgelden gaan dan waarschijnlijk naar particuliere instellingen terwijl de gemeente zelf zo'n instelling heeft. Een andere aspect is dat uitbreiding van Snoopy aan de Langstraat ook automatisch inhoudt, meer ver keersbewegingen in die toch al drukke smalle straat. Wat het geheel zeer onveilig maakt. Dat zijn onze redenen waarom wij heel veel moeite hebben met het voorstel. Het lid HagenaarsVoor wat betreft het voorstel op zich heeft Gemeentebelangen geen enkel probleem. Wel hebben wij een vraag in verband met de bestemming. Welke garantie is er dat dit werkelijk bestemming kinderopvang is? Zodat er in een later stadium bijvoorbeeld bij beëindiging hier niet zo maar een bedrijf of iets dergelijks zich kan vestigen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 34