2 9Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding tegen Bolck- inans Industriebouw B.V. 10. Voorstel tot het niet opheffen van het openbaar karakter van een gedeelte van het onverharde pad Jankenberg. 11. Voorstel tot het aanpassen van het raadsbesluit d.d. 24 juni 1993 (Poulus, Portugalstraat) 12. Voorstel tot verlenging van het voorbereidingsbesluit van Meer (oostzijde Steenbergseweg) 13. Voorstel tot het toekennen van een schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Verpa len) 14. Voorstel tot het verdagen van een beslissing als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de Wet Administratieve Recht spraak Overheidsbeschikkingen (AROB-bezwaarschriftenpro- cedure Poulus) OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed De voorzitter: Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer van den Kieboom. 1. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADS VERGADERING VAN 24 JUNI 1993. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Het lid van Eekelen: Punt 27. Het lid Graafmans: Punt 28. Het lid Somers: Punt 27. De voorzitter: Dan worden de punten 27 en 2 8 aan de agenda toegevoegd. Voor de overige punten wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 3AANBIEDING GEMEENTEBEGROTING 1994. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 4VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN AANVULLEND KREDIET VOOR HET WOONRIJPMAKEN VAN HET VOORMALIGE GEMEENTETERREIN C.A. (2 IE WIJZIGING GEMEENTEBEGROTING 1993 EN 6E WIJZIGING BEGRO TING 1993 VAN HET GRONDBEDRIJF De voorzitter: Even nog ten overvloede wellicht. In het be sluit en de afspraak staat het ook goed. Er wordt in het prae-advies gesproken over gemeentelijke bijdrage van het bus- en taxibedrijf. We praten hier alleen over de verplaat sing van het busbedrijf en niet van het taxibedrijf.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 2