27 Wij hopen dat het ook zo blijven mag en vragen ook met klem, haal ze niet uit elkaar maar laat ze als team verder hun werk doen in de omgeving waar ze uitstekend in thuis zijn. Tot slot, de huidige commissiestructuur loopt nog tot 12 april. We hopen dat ook daarna voor de verenigingen en an dere sociaal cultureel en maatschappelijke instellingen niet zal veranderen en dat zij altijd de eerste rechten hebben van huurbehouden wat ook de doelstelling van de gebouwen is. Dat de gemeente er voor waakt dat het commerciële niet de bovenhand krijgt. Het lid RoksIk kan er kort over zijn. Ik had bij dit punt het woord gevraagd omdat ik op voorhand niet wist hoe de zaak over de reorganisatie uit zou lopen. Of ik heb het niet goed begrepen of mevrouw de Koning, maar de Wittenhorst blijft bestaan. Dus ik heb er verder niets aan toe te voe gen. Maar een tak van dienst, of je nu een aparte tak van dienst hebt of het valt binnen het geheel waaruit je het doet, het voornaamste is voor de gebruikersraad dat de be heerscommissie blijft bestaan, maar we moeten wel reëel zijn. We hebben op 14 oktober beslist dat er vijf commissies blijven bestaan en als je dan gaat tellen dan kom ik de Wit tenhorst niet meer tegen. Twee maart zijn er verkiezingen. Wat er dan ontstaat moeten we afwachten. Het lid van Akkeren-Brand: Ik wil er nog wel iets van zeg gen. Bij de begrotingsbehandeling hebben wij besloten om in het kader van de nieuwe organisatiestructuur het aantal com missies terug te brengen. Ik begrijp best dat daar veel men sen moeite mee hebben en in dit geval is dat de gebruikers raad van de Wittenhorst. We hebben er natuurlijk ook best moeite mee, maar er moeten nu eenmaal knopen doorgehakt wor den ook gezien de financiële situatie van de gemeente. Nu en ook op langere termijn. We hadden toch een begrotingstekort? We hebben toen die beslissing weloverwogen mag ik aannemen, genomen. Ik zie dan ook geen enkele reden om die beslissing nu na twee maanden terug te draaien. Dit punt is ook bij Algemeen Bestuurlijke zaken aan de orde geweest en daar is ook duidelijk gesteld dat in de nieuwe structuur de functie van de gebruikersraad zorgvuldig bekeken zal moeten worden. Dat die raad ook in ruime mate inspraak zal krijgen. We mogen er dan toch op vertrouwen dat het in de toekomst ook gaat gebeuren. Dan is er nu geen enkele reden om op dat besluit terug te komen. De voorzitter: Ik denk dat ik in die zin ook kort kan ant woorden. Er is een besluit genomen waarin een toezegging gedaan werd dat in elk geval nog aandacht geschonken zal worden aan de positie van de gebruikersraad. U mag verwach ten dat wij voor deze raadsperiode afgelopen is, daar bij u een concreet voorstel over doen. Ik stel me voor dat we dat in Algemeen Bestuurlijke Zaken met elkaar bespreken. U mag dat van ons verwachten dat een concrete positie in beeld gebracht wordt met inderdaad de daarbij behorende bevoegdhe den, rechten enzovoorts. Dat is u toen toegezegd en we zullen proberen dat in elk geval na te komen. Met betrekking tot de vraag van mevrouw de Koning over de beheerders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 279