26 Ik denk dat dat ook eigenlijk in het algemeen geen oplossing zou bieden aan het, ik durf bijna te zeggen, landelijk pro bleem. Als je hier wel in zou meegaan dan krijg je natuur lijk alleen een verplaatsing van oost naar west of omge keerd. Daar schiet je eigenlijk weinig mee op. Wat we hier bedoeld hebben dat is, ik denk dat men ook daar landelijk heel zinvol mee bezig is van, in hoeverre moet je het mestbeleid sturen, kun je daar mensen al of niet in be geleiden? En in hoeverre heb je daar je zorg voor de gemeen schap in de hand. Wij zijn zo kleinschalig en zelfs ons bui tengebied is dermate druk bewoond dat het praktisch onmoge lijk is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 23 Schrijven gebruikersraad van de Wittenhorst inzake voortbe staan gebruikersraad. Het lid de Koning-van de Casteel; Graag willen wij als Werknemerspartij even reageren op de brief van de gebrui kersraad van de Wittenhorst, want terecht dat zij zich zorgen maken en terecht dat zij deze brief schrijven. Tot op heden hebben ze alles maar via via moeten vernemen en nooit is er met hen contact geweest om het een en ander te bespre ken, wat er precies gaande is. We hopen dat na vanavond hen duidelijkheid verschaft wordt. Wat het verdwijnen van arti kel 61, de beheerscommissie De Wittenhorst, betreft dat is een feit. Doordat de raad vorig jaar een besluit genomen heeft tot reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Waarin het rapport van Twijnstra Gudde vastgesteld werd om te werken via een drie-sectorenmodel. Dat hield ook in dat de takken van dienst opgeheven werden en daar heeft de raad in toegestemd. Daarop terugkomen heeft geen zin. Dat zou getuigen van slecht bestuur, want wie a zegt moet ook b zeggen. Maar naar aanleiding van dit besluit hebben wij al aangedrongen op het voortbestaan van de gebruikersraad. Zowel in Algemeen bestuurlijke zaken als in de raadsvergade ringen. En hoewel de reactie van het college niet helemaal negatief was willen wij vanavond toch een duidelijke uit spraak hierover. Verder willen wij ook de toezegging hebben de gebruikersraad wat meer bevoegdheden te geven om ze goed te kunnen laten functioneren. Nu hebben ze geen vaste status en waren ze onderdeel van de beheerscommissie. Door het wegvallen van de beheerscommis sie, wat ik overigens persoonlijk wel erg betreur, zou er een gat kunnen vallen voor gebruikers van de gemeentelijke gebouwen. Hen wacht dus nu een belangrijke taak. Nu kan de gebruikersraad gaan fungeren als een soort buffer of aan spreekpunt tussen de gebruikers en de gemeente. Wat ook niet onbelangrijk is dat dan de gebruikersraad niet meer politiek gebonden is. Gebruikers zijn mondig genoeg om hun belangen te verdedigen. Opheffen van de beheerscommissie heeft ook meerdere consequenties met betrekking tot bijvoorbeeld het personeel, de beheerders. Deze vormen een goed en uitstekend team en zijn de gastheren van de Wittenhorst.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 278