18 BEHANDELING VAN DE INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Punt 19 Informatieblad speelautomaten. Het lid de Koning-van de Casteel: We hebben dat schrijven gelezen en we zijn heel blij dat er landelijk nu ook heel veel aandacht geschonken gaat worden aan dat probleem. Wij hebben als gemeente Halsteren, ik heb begrepen dat iedere gemeente zo zij eigen normen hanteert, gekozen voor een twee, nul, nul-optie. Maar mijn vraag is, dat kan ik nergens hier uit de stukken opmaken, wanneer is de ingangsdatum? De voorzitter: Dan moet ik ook terug in het geheugen maar volgens mij Ts dat 1 januari aanstaande. Met de vergunning verlening van het jaar 1994. Het lid Roosenboom: Lag dat zo bij de stukken dat wij voor de twee, nul, nul-optie hebben gekozen. Het lid de Koning- van de Casteel: Het is al eerder behan deld geweest. Het lid Roosenboom: Hier in de raad? De voorzitter: Ik denk dat dit een bevoegdheid is van de burgemeester in het kader van de openbare orde en de burge meester heeft dat wel ter kennis gebracht in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. Het lid Roosenboom: Er zijn hier al adviezen bij van nul, nul De voorzitter: Ook al zou de raad hier vanavond iets anders besluiten dan kan de burgemeester hier in elk geval een zelfstandig beleid in voeren. Dat heb ik van onze voormalige burgemeester begrepen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 20 Schrijven Groepering Leefbaarheid naar aanleiding van uit spraken de heer Roks Het lid SomersIk behoor al een aantal jaren tot de kringen van Leefbaarheid. Toen ik op 3 december die verrassing in de krant las, wat de uitspraken van de heer Roks betreft, vond ik dat niet zo prettig. Vandaar ook dit simpele briefje. In het kader van de kerstgedachte, vrede op aarde aan de mensen van goede wil, zou ik toch de heer Roks van de V.V.D. vrien delijk willen vragen of hij aan het verzoek in de bedoelde brief wil voldoen? De voorzitter: Ik zal daar kort op reageren. Ik denk dat u dat verzoek het beste gewoon aan de heer Roks zelf kunt doen. Ik vraag me af of we daar in deze raad over moeten discussiëren. Het is uw goed recht om voorzitters van de raad brieven te schrijven, maar ik denk dat het verstandiger geweest was om gewoon met de betrokkene rechtstreeks te com municeren. Dat is het enige antwoord wat ik er op kan geven. Het lid RoksIk heb in eerste instantie gedacht van, wat u uitsprak, moet ik nu reageren? Ik zal straks zeggen waarom ik wél reageer. In de brief die de fractie Leefbaarheid naar de raad toe stuurt gaat het over drie dingen. Ten eerste zouden de uitspraken nergens op gestoeld zijn.

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1993 | | pagina 270