17 Dan kunnen wij overgaan tot het stemmen daarover. Misschien nog even ter verduidelijking. We stemmen over het voorstel van, dacht ik gedaan door me neer Roosenboom, om het bezwaarschrift van SKW gegrond te verklaren en tot een hogere subsidietoekenning over te gaan. Het lid van Eekelen: Bij interruptie. Het voorstel is dus aan de orde van meneer Roosenboom? De voorzitter: Uiteraard, het voorstel van het college is geweest, het Welzijnsplan wat voorgelegen heeft. Dat heeft de gemeenteraad vastgesteld in de oktobervergadering. Er zijn twee bezwaren op gekomen. Een bezwaar hebben we de vorige keer finaal afgewikkeld. Het andere bezwaarschrift is met zeven zeven dacht ik blijven staan. Dat was het voorstel van meneer Roosenboom om subsidie toe te kennen. De toezeg gingen die wij in dat kader allemaal gedaan hebben met be trekking tot 1994 en 1995, die zijn allemaal verwoord in de notulen. Ik heb u de vorige keer ook al aangegeven, het hoe en waarom. SKW is heel duidelijk en open daarin geweest. Die zien geen onoverkomelijke problemen voor 1994. Wel later hebben die een bezwaarschrift ingediend om met name richting het Werkvoorzieningsschap wat sterker te staan. Ik heb be grepen dat in elk geval hier een voorstel ligt om dat be zwaar toch te honoreren. Wij hebben alle toezeggingen gedaan voor 1994. We hebben een vangnet eronder gespannen. Voor 1995 hebben we toegezegd om nu al te gaan praten. Dan ga ik ook in herhalingen vallen. Maar het voorstel is in elk geval wat de heer Roosenboom de vorige keer gedaan heeft en wat we vanavond formeel de tweede keer in stemming moeten brengen. Ter verduidelijking, als de stemmen weer staken dan wordt het voorstel geacht niet aangenomen te zijn. Dan gaan we niet nog een keer stemmen over een ander voorstel, want dan is er geen voorstel meer. Nogmaals het voorstel van meneer Roosenboom is aan de orde om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de subsidie van SKW te verhogen. U weet in elk geval dat we dan honderd procent zouden subsidiëren. De hogere bijdrage aan het WVS. Wie voor dat voorstel is zegge voor en wie vindt dat dat niet moet en zegt wij hebben voldoende vertrouwen in de systematiek die ik uitgelegd heb, zegt daar tegen. Voor het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning-van de Casteel, van Eekelen, Graafmans, Meerman, Adriaansen, van den Kieboom, Roosenboom en mevrouw Verhoog. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, van Tiburg, Hagenaars, mevrouw van Akkeren-Brand, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is met acht tegen zes stemmen aangenomen. Dat houdt in dat SKW voor 19 94 een hogere subsi die zal krijgen. Die zullen we dan moeten verhalen bij de burgers van Halsteren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 269