16 Deze raad heeft 14 oktober een besluit genomen dat in deze raadsperiode niets verandert. Deze raad gaat vanavond een besluit nemen of de tak van dienst De Wittenhorst vanavond opgeheven wordt. Dat zijn zaken die in elk geval, in de zin zo u ze voorstelt, niet met elkaar verbonden zijn. Als u daar stemming over wilt? Het lid Roosenboom: U hebt het nu duidelijk verteld dus het ligt nu vast. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders met de aantekening dat de Groepering Leefbaarheid geacht wordt te hebben tegen gestemd. Het lid Roosenboom: Door de slechte financiële onderbouwing onzerzijds. Het lid Meerman: Bij interruptie. Daarnet is een naam geval len van een privépersoon. Ik vind dat toch knap vervelend om in een openbare raadsvergadering over privépersonen te pra ten. Deze mensen zouden zich weieens schuldig kunnen voelen dat ze gebruik hebben gemaakt van de rechtspositie. Ik vind dat knap vervelend. 9. VOORSTEL INZAKE VOORLOPIGE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RIOLE- RING PLAN. De voorzitter: Een heel dik pak, waarbij wij gepoogd hebben u in elk geval in twee A4-tjes duidelijk te maken hoe u daar doorheen zou moeten kijken. Het is een vergaand plan waar nogal wat consequenties aan zitten. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. De voorzitter: U hebt begrepen dat u te zijner tijd wellicht nog wat aanpassing kunt krijgen en dan zullen wij op deze weg voortgaan, waarbij we te zijner tijd gewoon met krediet- voteringen uiteraard bij de gemeenteraad zullen komen om ons rioleringsstelsel aan te passen aan datgene wat volgens de wet nodig is. 10VOORSTEL TOT AANSLUITING BIJ DE GEMEENTELIJKE VOLKSKREDIET BANK TE BREDA. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET BUGM-VERSLAG 1992. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 12VOORSTEL TOT HET GOEDKEUREN VAN EEN WIJZIGING VAN DE STATU TEN VAN STICHTING HUIZE ST. ELISABETH. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 13VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN EEN BESLUIT NAAR AANLEIDING VAN HET STAKEN DER STEMMEN OP 18 NOVEMBER 1993 INZAKE EEN BE ZWAARSCHRIFT VAN STICHTING SKW TEGEN HET WELZIJNSPLAN 1994. De voorzitter: Ik neem aan dat iedereen heel duidelijk gelezen heeft hoe dat allemaal in de notulen is vastgelegd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 268