15 Die spelen daar voor werkgever naar de ambtenaren of naar de ambtenarenbonden toe. Ten aanzien van toch een aspect wat u de vorige keer ook genoemd hebt, meneer Henderson. Ik denk dat ook dat toch een zaak is die u hier wat verte kend brengt. Wij hebben de positie die destijds aan de orde was heel uit drukkelijk gebracht in een totaal plan waarbij de zaak fi nancieel neutraal in elk geval zodanig geregeld was dat dat de gemeente Halsteren in elk geval geen extra middelen kost^ te. Waarbij wij ervan overtuigd waren dat het werk wat ge daan moest worden op een betere manier plaats zou vinden. Ik denk dat dat niet juist is om dat in relatie tot dit verhaal te brengen. Ten aanzien van het stuk waarvan u zegt, daar zullen wij stemming over vragen. Ik heb daarbij niet de in tentie dat ik u van uw voornemen af zal brengen, maar ik wil er toch in elk geval op reageren. Er is op geen enkele ma nier aan de orde op dit moment dat de commissie de Witten horst opgeheven zal worden. We hebben 14 oktober besloten dat de commissie De Wittenhorst in elk geval deze raadsperi ode blijft bestaan. De volgende raadsperiode zal over het commissiebestel wel duidelijk worden hoe daar door welke nieuwe gemeenteraad dan ook, over gedacht wordt. Het is ook zo dat een commissie De Wittenhorst gewoon kan blijven be staan. Bij het niet meer zijn van een tak van dienst, dus die zaken hoeft u niet aan elkaar te koppelen, de gebrui kersinspraak blijft op dit moment dus na 1 januari gewoon dezelfde. Alleen er is een administratief-organisatorisch andere zaak die ingebed is in de organisatie van het gemeen telijk apparaat. Zo die daar ook in thuishoort, zoals ook anderen daarin thuishoren. Er is niet aan de orde dat de commissie De Wittenhorst weg zal gaan. Het is overigens ook steeds bij een tak van dienst of in een andere situatie, dus alleen een algemene dienst waar de Wittenhorst dan in opge nomen is,d at ook voor dat deze wijziging plaatsvond de be groting goedgekeurd en vastgesteld moest worden door deze gemeenteraad. Altijd heeft het financiële aspect inclusief de tarieven, want die zitten verweven in de begroting, is altijd aan goedkeuring onderhevig geweest van deze gemeente raad. Daar verandert gewoon helemaal niets in. Ook niet door deze wijziging. Maar ik heb van het begin af aan gezegd, ik heb niet de illusie dat ik u van uw voornemen af zal houden. Ik wens toch in elk geval te stellen dat hier niet aan de orde is dat er op enigerlei manier met betrekking tot dit voorstel getornd wordt aan de rechten van de commissie De Wittenhorst en de gebruikers die daarin participeren. Ik kijk even naar meneer Roosenboom of hij toch handhaaft dat hij over voorstel twee stemming wil vragen. Het lid Roosenboom: Als u mij zegt dat die artikel 61 com missie gewoon blijft zoals hij nu is. Dat het bestuur, bestaande uit negen mensen, met alle negen volwaardig stem recht, dat dat zo ook na eventueel de verkiezingen van 1994 en 1995 in lengte van dagen.... De voorzitter: Dan gaan we beperken tot. Dit voorstel wat hier ligt verandert niets aan de positie van de commissie De Wittenhorst en niets aan de positie van de gebruikers.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 267