13 Met name juridisch/administratieve afdoening van die milieu- taken. Ook daar vindt nogal wat uitbreiding van taken plaats. Het lozingsbesluit en allerlei andere zaken. U krijgt straks ook nog een voorstel over de rioleringsplannen. Daar zit ook het een en ander bijdat levert gewoon een grote hoeveelheid werk op waarbij met name de gemeente een grote taak te ver vullen heeft. Wij hebben gezegd, eerst goed aantonen wat de behoefte is en dan pas concreet tot invulling komen. Meneer Meerman heeft duidelijk aangegeven dat de problema tiek die hij de vorige keer heeft aangekaart tot een, voor hem in elk geval, acceptabele oplossing gekomen is. Ik denk dat we inderdaad geprobeerd hebben die invulling te geven die hij gevraagd heeft. We hebben het G.O. afgewacht. Het is voor de organisatie niet leuk geweest om even te wachten, maar ik denk dat het in elk geval de moeite waard is dat we er met z'n allen in principe achter staan dat de reorganisa tie doorgaat. In die zin zou het goed zijn dat het vanavond zijn vruchten afwerpt. Het lid Roosenboom: Ik hoor hier in de raadzaal opmerkingen dat het allemaal zo paix en vree is onder de ambtenaren. Dat met deze reorganisatie de stemming zal verhogen. Ik heb de indruk dat de stemming veel minder leuk gaat worden. Vooral als ik weer terugkom op die 74.000,-- waar ambtenaren hoger worden betaald, dan de rang waarin ze eigenlijk zoge naamd functioneren. Ik heb het gevoel als ik dat in militai re terminologie moet uitdrukken dat de sergeants, de korpo raals en de soldaat eerste klas allemaal gedegradeerd worden tot soldaat en dat de luitenants en kapiteins allemaal kolo nel en groot-majoor worden. De onrust wordt des te groter binnen het ambtenarenapparaat. Er wordt vanavond ook gespro ken over, we hebben het allemaal zo fijn en goed doorgespro ken in de commissie G.O. Ik heb dat al in de oktoberverga dering gezegd, het is toch opmerkelijk dat de grootste fractie die in deze raad vijf raadsleden vertegenwoordigd, geen vertegenwoordiger heeft in het G.O.. Ik heb me laten vertellen dat elke fractie er in vertegenwoordigd is. Voor mij onbegrijpelijk, maar goed wij zijn daar nooit voor ge vraagd, nooit voor uitgenodigd en vandaar dat ons een stuk informatie is ontnomen door niet bij de besprekingen te mogen zijn, met vraagtekens. Wij vragen geen stemming over dit voorstel. Wij zullen genoegen nemen met de aantekening dat wij geacht zijn te hebben tegengestemd, omdat u toch nogal gemakkelijk over het sociaal statuut heenwalst. U gaat er vanuit dat iedereen hier met plezier blijft wer ken, maar de mogelijkheid dat toch mensen daar gebruik van maken dat kan een bijzonder hoog bedrag worden wat structu reel elk jaar moet worden opgehoest. Ik heb al verteld in de oktobervergadering, aan één Tom Henderson heeft de gemeente meer dan voldoende. Wij wilden wel stemming vragen over het uiteindelijke be sluit wat we gaan nemen. Dat zijn punt een, twee, drie, vier en vijf. Wij willen namelijk het punt twee amenderen en de Wittenhorst er buiten laten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 265