12 Er zijn inmiddels een aan-tal rekenmodellen voor alle ge meenten van het StreekgewestU weet er wordt in het kader van het Streekgewest over de invoering van de WVG, samen na gedacht. Voor Halsteren zijn er een aantal rekenmodellen die er in elk geval op neer komen, die ook uitgaan van het hui dige voorzieningenniveau. Dat is ook destijds uitgangspunt van de raad geweest waarbij wij gezegd hebben, je mag niet zeggen de pot is leeg, dus je krijgt geen verstrekking meer. Maar je moet wel proberen het huidige voorzieningenniveau van die gehandicapten te handhaven. Dat is het uitgangspunt. Dan is het zo dat wij ruimschoots uitkomen met de vergoeding die wij hebben en dat wij daar een niet onaanzienlijk bedrag overhouden voor uitvoeringskosten, waaruit gemakkelijk een personeelslid betaald zou kunnen worden. Dat wil niet zeg gen, dat wij vinden, zo u net ook aangaf, dat daar een fulltimer voor nodig is. Dat is afhankelijk van het aantal aanvragen uiteraard wat bij ons binnen zal komen. Binnenkort zullen we ook de commissie Welzijn in elk geval ervan op de hoogte stellen van die rekenmodules. Van de aantallen die daarbij horen. We zullen ook in januari dacht ik een hoor zitting houden voor alle betrokkenen om ook tekst en uitleg te geven voor de wijzigingen die gaan komen in het kader van de WVG. Dat even terzijde. Dat bedrag vindt inderdaad plaats vanuit het bedrag wat wij van de rijksoverheid krijgen. Die rijksoverheid geeft ook dat bedrag als enerzijds vergoeding van voorzieningen en anderszijds als vergoeding voor uitvoe ringskosten. Wij zullen nogmaals met een voorstel komen, hoe we daar mee omgaan, maar waarbij het uitgangspunt heel uitdrukkelijk is, dat dat niet ten koste zal gaan van het voorzieningenniveau voor die groep mensen. Met betrekking tot het milieu heeft u gevraagd, we hebben toch pas besloten om bij de gewestelijke Milieudienst te gaan. Dat is zo, Halsteren heeft volgens mij gekozen voor een model waarbij we de technische milieuzorg uitbesteden. In principe hetzelfde als wat wij nu uitbesteden aan de ge meente Bergen op Zoom. We maken nu gebruik van de milieu dienst van de gemeente Bergen op Zoom. We zullen straks hetzelfde pakket afnemen in principe, van de gewestelijke milieudienst. Dat houdt in dat de administratief/juridische procedures wel gewoon bij de gemeenten blijven. Er is op dit ogenblik één man voor een niet onbelangrijk deel van z'n dag mee bezig. Dat houdt ook in, we komen er straks ook nog even op terug in het agendapunt over de Bugmgelden. Dat we in elk geval nog wat achter lopen in het kader van het werk wat daar gedaan moet worden. Voor zover nodig, vindt daar inhu ring plaats vanuit die subsidiegelden van de Bugm. Maar die Bugmgelden zijn op de begroting beschikbaar en daar zou dus personeelsuitbreiding uit voort kunnen vloeien. We hebben bij de begroting daarvan naar u toegezegd dat wij dat zullen doen als aangetoond is dat die extra werkzaamheden een structureel karakter hebben. Met andere woorden, er moet eerst goed op een rij gezet worden hoeveel menskracht heb je nodig om goede invulling te geven aan die taak die nog bij de gemeente Halsteren hoort.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 264