11 Ik denk dat het zeker een groeiproces is naar die maximale positie toe, wat een aantal jaren zal lopen en waarbij de bedragen zo ze hier staan zeker niet irreëel zijn in de eindpositie. De eerstkomende jaren zullen we daar zeker mee uitkomen en mag u van ons verwachten dat we niet met gigan tische bedragen bij u terug zullen komen om dit te kunnen realiseren. Het lid Roosenboom: Bij interruptie. U noemt het woord so ciaal statuut, maar u zegt er niets van. Ik wil wel graag dat u daar iets van kunt vertellen. De voorzitter: Ik wil het sociaal statuut wel uitleggen, maar ik denk dat dat in principe basis is van het ambtena renreglement van de ambtenaren ook in Halsteren, waarbij er gewoon voorzieningen zijn die er zijn om de rechten die men sen hebben opgebouwd, om die zo goed mogelijk te beschermen. Als mensen niet plaatsbaar zijn binnen de organisatie, daar komt het dan op neer, dan heeft men rechten die afhankelijk zijn van het aantal jaren die men bij de gemeente heeft doorgebracht. Het streven is er heel duidelijk. Ik denk dat dat ook bij de mensen die bij ons werken er is om gewoon bij de gemeente Halsteren te blijven werken. Als je dat streven met elkaar hebt, zowel als bestuursdienst zo wij hier zitten en het ambtelijke apparaat, dan denk ik dat je daar in prin cipe uit moet kunnen komen. Dat is ook de opzet van het ge meentebestuur en ook van de raad dat proef ik toch hier ook duidelijk en dat heb ik ook eerder geproefd. Ik denk dat we moeten proberen een proces wat we een paar jaar geleden, in middels twee jaar geleden denk ik, ingezet hebben om dat goed af te ronden en in die fase verkeren we nu. Dat is niet de leukste fase, ook voor mensen niet. Maar die moeten we wel door om te zorgen, en dan kom ik toch bij mevrouw van Akkeren, dat we halen wat de bedoeling was. De bedoeling was het verbeteren van de organisatie en te zorgen dat we met de tijd meegaan. Dat is denk ik goed en ook in het belang van de Halsterse burger. Ik denk dat we dan niet moeten zeggen, dat leidt tot belastingverhoging, maar dat moet zorgen dat we gewoon een goede serviceverlening aan die burger kunnen verlenen en dat als zaken hier aangedragen worden, zo een goede doorlooptijd hebben en dat er goede adviezen komen waar op een goede manier besluiten genomen kunnen worden binnen de tijdsbestekken die ons daarvoor staan. Meneer van Eekelen heeft gezegd, we hebben gediscussieerd toen over een wat terughoudend beleid met betrekking tot de personeelsuit breiding. Hij heeft daar een paar dingen genoemd. Met name de WVG. Het is zo dat inmiddels het college heeft dat toen ook in de raadsvergadering gezegd, op 1 april aanstaande dan start de uitvoering van de WVG bij de gemeente en er is inmiddels een interne vacaturemelding geweest. En er is voor een beperkte tijd van haar functie iemand op de WVG gezet in het kader van de voorbereiding van die wetgeving. Dat is ook gewoon nodig. Dat gebeurt. Die gelden voor die functie die komen in principe uit het bedrag wat vanuit het gemeentefonds aan de gemeente Halsteren is toebedeeld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 263