10 U zegt, die 100.000,pak ik maar gelijk vanaf 1994 en de 76.000,-- komen wat later en die zie ik helemaal niet ko men. Ik denk dat er wel degelijk een evenwicht is tussen de 100.000,meer en de 76.000,minder. Dat moet u maar vertrouwen. Je kunt dat natuurlijk niet precies per persoon weergeven, maar ik denk dat u niet moet zeggen, die 100.000,die gaan er vanaf het eerste jaar in en die 76.000,-- zien we nooit meer terug. Ook daar zal nogmaals een wisselwerking in zitten die er toe zal leiden dat daar misschien op een gegeven moment inder daad 25.000,of 30.000,per jaar uit de pas gelopen zal worden. Waarvan wij overigens aangegeven hebben dat we daar gewoon ook bij de begroting 1995 en zelfs nog 1994 als de invulling klaar is, dat we daar met een voorstel over zullen komen. U mag van mij aannemen dat wij zeker niet met het voorstel zullen komen om ten aanzien van de inschaling van het personeel bij u 100.000,-- meer te vragen voor het jaar 1994. Zo zal dat zeker niet zijn. U noemt een bepaald aspect, met name het sociaal statuut, dat denk ik dat ik net toegelicht heb. Opleiding. Wij willen eerst eens kijken hoe de mensen geplaatst worden. Als we er vanuit mogen gaan dat zo direct 60% van het personeel voor dezelfde positie ge plaatst zal worden of in een nagenoeg gelijke positie als nu. Dan zult u het met mee eens zijn dat daar geen specifie ke opleidingskosten nodig zijn. Wij proberen dat binnen de begroting die we hebben zoveel mogelijk op te vangen. Ten aanzien van het aspect wat u ook nog noemde, wachtgeld De Wittenhorst. Op dit moment is het nog maar de vraag of er wachtgeld Wittenhorst zal komen. Natuurlijk is het zo dat als dit voorstel wordt aangenomen, de tak van dienst en het administrateurschap als zodanig, vervalt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die werkzaamheden niet meer gedaan moeten worden. Het is afhankelijk van de invulling, dus het solli citeren en het plaatsen van de personeelsleden, om te kijken of inderdaad die positie van dat werk wat uitgevoerd moet worden, of dat tot een bepaalde functionaris toebedeeld kan worden. Het zou best zo eens kunnen zijn dat misschien daar en zeker voor een tijd een vervolg aan gegeven zou moeten worden. Ik kan dat op dit moment niet overzien. Het is in elk geval een mogelijkheid dat daar een wachtgeldverplich ting zou ontstaan die dan overigens ook wel de bedragen omvat die te overzien zijn omdat we hier niet over een fulltime-functie praten. Ook daar zijn goede, zoals meneer Meerman ook aanhaalde, sociale statuten voor. Ik denk dat de rechtspositie van de ambtenaren in dit land in die zin ook goed beschermd zijn. Dan, afhankelijk van de diensttijd die men doormaakt, ontstaat er een verplichting om wachtgeld te betalen. Ik ben het in elk geval niet met u eens wanneer u zegt, het had veel concreter onderbouwd kunnen worden. Daar waar wij konden hebben we zoveel mogelijk de maximale bedra gen weergegeven, want daar gaat het om in dit geval.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 262