In principe streven wij er naar om daar een zo laag mogelijk bedrag te krijgen. Als wij het personeel kunnen plaatsen in een zodanige hoeda nigheid dat dat niet nodig is dat daar extra opleidingskos- ten voor plaats moeten vinden, dan zullen wij proberen dat binnen het bestaande budget wat we jaarlijks op de begroting hebben om dat daaruit te betalen. Dat is het uitgangspunt, dat geldt ook als uitgangspunt met betrekking tot de door u eerst genoemde aanpassing gemeentekantoor. Natuurlijk is de ambtelijke organisatie inmiddels wel met de voorbereiding bezig om te kijken hoe dat dan zou moeten. Het college is daar nog niet uitgebreid over geïnformeerd, maar er is in elk geval wel enige informatie over. Dan zou met name de problematiek er zitten bij de afdeling Bevolking. Die problematiek bestaat al veel langer en staat ook los van de reorganisatie. De ruimte die bij Bevolking is wordt al jaren als te beperkt ervaren door het personeel wat daar zit. Ik denk dat de aanpassingen van het gemeentekantoor als gevolg van deze reorganisatie inderdaad minimaal zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat er misschien niet ergens een wandje weggehaald moet worden. Er is overigens bij de bouw van het gemeentekantoor ook rekening mee gehouden. U moet dan zeker niet denken aan bedragen van honderdduizende gul dens. Dat is zeker niet de bedoeling. Ik ben er ook van overtuigd dat we daar zeker niet op uit zullen komen. Met betrekking tot de andere zaken die u ook noemt. U zegt, we komen al 36.000,-- tekort. Dat wil ik toch tegenspreken. U zegt er zit 190.000,-- in de begroting. Ik denk dat het zo is en zo ook weergegeven is bij de begro ting dat er 130.000,-- voor twee vacatures geraamd is op hoofdstuk negen. Dat wij verder gezegd hebben, de kosten van de derde vacature worden gehaald uit de bedragen van de W.V.G.. Waarom uit de bedragen van de W.V.G.? Omdat dat een vergoeding is van het rijk voor én de vergoedingen die be taald moeten worden en de uitvoeringskosten. Ik zal daar zo direct bij meneer van Eekelen ook nog even op terugkomen. Wij denk dat wij die drie vacatures daar zonder meer van zullen kunnen betalen. Ook hier is overigens weer sprake, de uitbreiding van de drie formatieplaatsen met betrekking tot het maximum salaris van die posities. Ik kan u nu al vertel len dat wij zeker niet iemand op het maximum van het bedrag aan zullen nemen. Dus ook die 226.000,die al in de be groting naar mijn mening wel aanwezig zijn die zullen zeker niet in 1994 en ook niet in 1995 helemaal nodig zijn. U hebt daar ook bij genoemd, ik probeer dat toch maar wat te ontzenuwen, de 43.000,-- incidentele kosten. Dus de 30.000,-- van de toetsing van het funktieboek en de 13.000,-- opleidingsplan. Dat zijn natuurlijk eenmalige kosten. Dat zijn zeker geen strukturele kosten waarvan in dit voorstel ook voorgesteld wordt om die te dekken uit de investeringsreserve. Ik denk dat het wat vertekend overkomt als u zegt, dat zijn 43.000,-- strukturele kosten, dat is niet zo. Daarnaast de 100.000,inschaling hoger. Ook daar is het zo van dat die na een groot aantal jaren pas bereikt zal worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 261