7 Dan had ik het een reëel stuk gevonden, maar nu moeten wij tegen een reorganisatie, die te veel geld kost, ja zeggen. Daar heeft de Groepering Leefbaarheid problemen mee. Dus resumerend, de reorganisatie op zichzelf dat zal wel een goede zaak zijn. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook; regelmatig moet je de zaak weieens opnieuw op de rails zet ten. Maar we hebben indertijd heel uitdrukkelijk gezegd, dat onderzoek, goede reorganisatie, maar het mag de gemeenschap geen geld kosten. En het gaat de gemeenschap wel veel geld kosten. De financiële onderbouwing van het stuk vinden wij zwak. Aangezien dat heel belangrijk is in de samenleving, want het moet toch betaald worden door de belastingbetaler, hadden wij liever wat concretere gegevens gehad. Het lid van Akkeren-Brand: Wij kunnen het met de nieuwe ambtenarenstructuur helemaal eens zijn. We hebben dit voorstel diverse keren besproken in het Geor ganiseerd Overleg en ik heb die besprekingen bijgewoond en er zijn geen noemenswaardige problemen geweest. Ook niet over het te voeren beloningsbeleid. De ambtenaren en de vak bonden waren tevreden over het voorstel. Ik hoop alleen dat de nieuwe structuur niet zal leiden tot meer bureaucratie. Als je van de week in de krant gelezen hebt het proefstuk van de heren Mouwen en Theunis, dan zou je daar bijna aan gaan twijfelen. Maar wat ons betreft, wij zijn optimistisch en wij verwachten door deze nieuwe struktuur een sterke ambtelijke organisatie te krijgen die op de eerste plaats klantgericht efficiënt en burgervriendelijk gaat werken. Daar gaat het ons om. De burgers moeten op de eerste plaats staan. Wij hopen en vertrouwen erop dat onze ambtenaren daar volop aan mee zullen werken. Het lid van Eekelen: Wij hopen met u dat er vanavond een be slissing valt over deze materie en dan in positieve zin. Wij hebben hier uitvoerig over gediscussieerd in de oktoberver gadering en om dit allemaal nog eens dunnetjes over te doen, dat is voor wat de Werknemerspartij betreft niet nodig. In grote lijnen kunnen wij instemmen met uw voorstel. Toch heb ben wij nog wel enkele vragen. De Werknemerspartij heeft in oktober verzocht toch wat terughoudend te zijn met perso neelsuitbreiding. Van de ene kant was u het daar wel mee eens maar van de andere kant zei u dat het noodzakelijk was om hier snel invulling aan te geven. De redenen waren onder andere de per 1 april 1994 ingaande Wet Voorziening Gehandi capten, waar mancapaciteit voor nodig is en de milieu-aspec ten. Onze vraag is, komt er nu een fulltimebaan ter beschik king in verband met de Wet Voorzieningen Gehandicapten? Als dat zo is, druk dat dan volledig op de post van dacht ik 800.000,-- die de gemeente ontvangt voor uitvoering van deze wet? Als dit een fulltime-baan is, wat ik overigens betwijfel, dan gaat dit natuurlijk wel ten kosten van het voorzieningenpakket voor de mensen die het nodig hebben. De tweede vraag, personeelsuitbreiding ten behoeve van de uitvoering milieuproblematiek, waaronder de vergunningen. We hebben toch enkele maanden terug ingestemd met de geweste lijke milieudienst en daar kunnen wij dan toch de nodige mancapaciteit voor inhuren?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 259