6 Er zijn te veel posten pro memorie vernoemd, waarvan wij veronderstellen dat daar al een vrij concreet bedrag had kunnen staan. U noemt de aanpassingen van het gemeentekan toor. Als de reorganisatie gaat plaatsvinden dan moet u toch een beeld hebben van wat u denkt te gaan uitbreiden. Dan had u de kapitaallasten en de rentelasten toch vrij globaal kun nen aangeven. Ook voor opleiding hebt u een bepaald beeld wat u daaraan zou kunnen uitgeven. Ik heb ook in de oktober vergadering gezegd, de inschaling hoger 100.000,--, lager 76.000, Vooral dat laatste bedrag is voor ons een far ce, want dat heeft betrekking op een tiental ambtenaren die naar aanleiding van het funktieboek in een hogere schaal zitten. Dat salaris zullen zij blijven behouden, maar waar van de college van de veronderstelling uitgaat als een van die tien weggaat dan komt daar een heer of dame voor in de plaats die wel ingeschaald wordt in de schaal die overeen komt met de functie. Zeker in deze tijd van recessie moet u er natuurlijk niet op rekenen dat er ambtenaren gaan lopen. Dus die 76.000,-- is in wezen geen echte bezuiniging. Dat is gewoon een bedrag wat elk jaar structureel terug in de begroting komt. Die 100.000, vooral als je iets moet uitgeven aan bevorderingen, hogere schaling, dat loopt in de regel wat sneller dus we zullen dat bedrag eerder kwijt zijn dan die 76.000,-- te verdienen. U hebt het over een bedrag van 226.000,--. Er zit in de huidige begroting van 1994 een bedrag van plusminus 190.000,--. Dus we komen 36.000,-- tekort. Die 76.000,-- hadden er voor mij niet moeten staan, dus ik ga maar uit van die ton. Dan komen we op 136.000,--. Er komt zo'n 43.000,-- bij. 136.000,--, 43.000,-- dan zitten we op 180.000,als ik snel kan rekenen. Dan krijg je nog dat bedrag wat ingevuld moet worden voor de verbou wing. De opleiding. Ik denk ook dat als dadelijk de zelfstandigheid van de Wit- tenhorst niet meer gehandhaafd blijft, je ook wachtgeld krijgt voor de administrateur. Wat het grootste hangijzer is, is toch dat sociaal statuut. Ik kan ook niet koffiedik kijken. Als ik zeker wist dat daar twee ambtenaren gebruik van zouden maken, maar de mogelijkheid moet je niet uitscha kelen. Laten we het maar fifty-fifty houden dat misschien een van de twee er gebruik van maakt, maar je zit toch al gauw met een structureel bedrag tussen de 300.000,a 400.000,--. Als u, ook de portefeuillehouder van finan ciën, mij nu vertelt dat dat structureel tekort dat wij dat voor de begroting van 1995 en gedeeltelijk voor 1994 gaan opvangen door belastingverhogingen, dan vind ik dat u een flinke vent bent om dat voor de verkiezingen te zeggen, want in de meerjarenraming is er een gat in de begroting van 1995, waar geen dekkingsmiddelen voor zijn. Met deze reorga nisatie moeten we toch rekening houden met bedragen die structureel zijn en op die manier gedekt moeten worden. Dat kun je alleen maar doen door de onroerend-goedbelasting te verhogen, de reinigingsbelasting te verhogen, de hondenbe lasting te verhogen of ergens drastisch in te bezuinigen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 258