5 Mocht het strijdig zijn dan zullen we het plan zo snel mogelijk aan moeten passen. Wat de hondenuitlaat betreft, ik denk dat we daarvoor alternatieven moeten zoeken. De ruimte die we nodig hebben voor een tweezijdig voetpad en een enkelzijdig fietspad is niet dermate groot. Waarschijnlijk valt die zaak nog te combineren. Ik denk dat we dat zeker mee moeten nemen en kijken of het een en ander kan. De veiligheid voor vooral kinderen maar ook voor volwassenen, staat voorop. Ik denk dat we met z'n allen blij moeten zijn met de realisering van dit voorstel. Het lid Roosenboom: Ik had dat eigenlijk in de eerste ter mijn al moeten vertellen. Ik ga er van uit dat nu de illega le oversteek, hermetisch wordt afgesloten. Er zit dus duide lijk een verband tussen die uitgang van de Schans met het tegenover de Steenbergseweg gelegen baantje, dat weer uit komt op de Kruisberg. Dat dan ook voorgoed de mogelijkheden wordt ontnomen. Wethouder MouwsVoor zover dat mogelijk is, de heer Roosen boom gebruikt zelfs de term hermetisch, dat is natuurlijk erg veel van het goede. De vorige keer, dat weet u zelf, hebben we dat met paaltjes proberen te bereiken. Dat is een jammerlijke mislukking geworden. Ik denk dat we het vooral in de voorlichtende sfeer moeten zoeken. Want hermetisch afsluiten en op een andermans weg, grondgebied, dat kan so wie so niet. Ik denk dat uw bedoeling heel duidelijk is en dat we moeten proberen via voorlichting, vooral via de ouders, kinderen zoveel mogelijk voor deze gevaarlijke si tuatie te behoeden. We zullen de eerste suggestie zeker meenemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 6VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 WBO EN HET VERLENEN VAN EEN KREDIET INZAKE HERSTEL RIOLERING ST. JOZEFSCHOOL 31E BEGROTINGSWIJZIGING 1993). Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 7. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ARTIKEL 74 wbo EN BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR DE AANSCHAF VAN LEERMID DELEN TEN BEHOEVE VAN LEERLINGEN MET EEN NIET NEDERLANDSE CULTURELE ACHTERGROND. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 8. VOORSTEL TOT HET NEMEN VAN BESLUITEN TEN BEHOEVE VAN DE INVOERING VAN EEN NIEUWE AMBTELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR 28E BEGROTINGSWIJZIGING 1993). Het lid Roosenboom: Van de Groepering Leefbaarheid zijn er geen principiële bezwaren tegen de reorganisatie. Maar onze bezwaren en dat is ook aangevoerd in de discussie die we gevoerd hebben in de oktobervergadering, liggen meer op de financiële onderbouwing van het stuk.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 257