4 4VOORSTEL TOT VERKOOP VAN ENIGE PERCEELTJES GROND. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 5. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN AANLEG VOET-/FIETSPAD ELZENHOF/WOUWSEWEG 30E BEGROTINGSWIJZIGING 1993 ALGEMENE DIENST EN 6E BEGRO TINGSWIJZIGING 1993 GRONDBEDRIJF). Het lid Roosenboom: Het idee is uitstekend. Beter dan wat nu gebeurt. Gelukkig hebben er daar nog geen ernstige ongeval len plaatsgevonden. Ik heb een paar concrete vragen. Die strook maakt deel uit van het vigerend bestemmingsplan Wouw- seweg 1974, als openbaar groen. Ook in het bestemmingsplan geeft dat bepaalde beperkingen waar je groen voor kunt ge bruiken. Mijn vraag is, is het niet strijdig met het hui dige bestemmingsplan? Een andere opmerking die ik wil maken, die strook is indertijd ook aangewezen als hondenuitlaatIn hoeverre is dat ook weer strijdig als men daar nu een offi cieel voet-/fietspad doorheen maakt? Het is het een of het ander. Spijtig vind ik het toch dat deze zaak ook niet in de commissie Ruimtelijke ordening is besproken. Dat is toch een duidelijke zaak die in de ruimtelijke ordening iets veran dert. Er staat wel in dat het krediet is besproken in de commissie Bedrijven en terecht hoort dat ook daar thuis, maar je gaat toch ook iets veranderen in de bestemmingsplan nen en ik zou het toch ook vervelend vinden als later zou blijken dat wij hier een krediet voteren en plannen hebben wat in strijd is met het huidige vigerend bestemmingsplan. Om in groen iets te doen, daar zijn toch wel zeer beperkte mogelijkheden. We gaan hier toch een behoorlijke ingreep doen. Vandaar ook, als men hier twijfels over zou hebben zou ik willen vragen, bekijk dit nog eens een keer of dit plano logisch wel in orde is. In het tweede geval, je kunt natuur lijk niet iets aan twee dingen toebedelen. Het lid van Akkeren-Brand: Wij zijn blij dat u met dit voor stel komt. U kunt zich ongetwijfeld herinneren dat wij vorig jaar bij de algemene beschouwingen al aandacht voor deze situatie gevraagd hebben. We mogen blij zijn dat er inderdaad nog geen ongelukken ge beurd zijn en hopelijk blijft dat nog even zo. Vooral in de zomermaanden heb ik al heel vaak gezien dat er vooral kinde ren vanuit plan de Schans met de fiets daar vandaan komen en op de meest gevaarlijke plaatsen die Steenbergseweg overste ken. Nu dat fietspad zullen ze denk ik toch meer geneigd zijn om naar die stoplichten toe te gaan en dat is een stuk veiliger. Wat ons betreft het kan zo snel mogelijk uitge voerd worden. Wethouder MouwsIk denk dat we met z'n allen gelukkig moe ten zijn met deze oplossing. Er zijn inderdaad gelukkig geen ongelukken gebeurd en op deze manier hopen we ze zeker te voorkomen. Ik denk dat het een goede zaak is die de heer Roosenboom aankaart. Wat betreft het voetpad in het openbaar groen, denk ik dat dat so wie so geen probleem zal zijn. Maar ook dat weet ik niet zeker. Logisch dat we dit moeten bekijken of dat eventueel kan.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 256