Ik meen mij te herinneren dat er in bepaalde noodsituaties een gedeeltelijke of gehele kwijtschelding kan plaatsvinden. Maar de concrete vraag is, moet deze procedure nu niet vermeld worden in deze verordening. Dan wou ik eigenlijk voorstellen, ik weet niet of het past in deze verordening, om op te nemen dat burgers, indien zij zorgen voor een automatische machtiging via de bank, om de heffingen met betrekking tot de afvalstoffen en onroerende-zaakbelastingen in maandelijkse termijnen te kunnen laten betalen. Voor veel burgers zou dit een uitkomst kunnen zijn om aan alle ver plichtingen te kunnen voldoen. Vooral voor de mensen met wat lagere inkomens, zou dat een uitkomst kunnen zijn. Door al die decentralisaties van allerlei uitvoeringswetten, wordt ook de gemeentelijke belastingdruk steeds maar hoger. De voorzitter; Terecht merkt u op dat de minister ingaande 1994 in elk geval de differentiatiemogelijkheden verruimd heeft. In die zin, minder beperkingen opgelegd heeft. We hebben een paar keer in deze raadzaal ook betuigd van die beperkingen. We hebben u toegezegd dat we proeven in den lande zullen volgen en dat we daar in elk geval zodra we daar iets van weten, bij u op terugkomen. Dat heeft natuur lijk te maken met een stukje praktische uitvoerbaarheid van zaken Zo we ook dacht ik in dit voorstel gezegd hebben, we zullen daar in elk geval bij u op terugkomen en wel zo snel moge lijk. Als we inderdaad met zinvolle zaken terug kunnen komen. Met betrekking tot de kwijtscheldingsprocedure, ik denk dat daarop van toepassing is, een algemeen beleid in deze, wat gevolgd wordt. Onder bepaalde omstandigheden zijn er moge lijkheden van kwijtschelding in elk geval. Ik zal nog na laten gaan of die in de verordening opgenomen moeten worden. Ik zie meneer Jochems al nee knikken, maar er zijn in elk geval algemene maatregelen die dat afdichten. Die zijn denk ik weieens een keer bekend gemaakt in de bijsluiters die erbij zitten. Daarnaast het verhaal over de machtigingen. We hebben een paar jaar geleden daar met elkaar over gesproken. Om te proberen om alle heffingen binnen de gemeente op een aanslagbiljet te krijgen en dat te delen. Ik denk dat we daar vorig jaar met de begroting daarover teruggerapporteerd hebben, in die zin dat dat wel tot de mogelijkheden behoort maar dat dat in Halsteren op dit moment ene vrij forse investering zou vergen in programmatuur met name. In het kader van automatisering, dat dat op dit moment 150.000,-- extra investering zou vergen voor de programmatuur die wij nu in gebruik hebben. Dat we dat uitgesteld hebben, in over leg met de raad, naar een mogelijke vernieuwing van appara tuur die dan niet voor 1994 gepland is, maar ik denk wel voor 1995 weer op de rol zal komen. Ik denk ook in de meer- jareninvesteringsplanning daar al op verschenen is. We komen daar zeker bij u op terug, maar voor 1994 lukt dat in elk geval niet. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 255