35 We hebben steeds de lijn gehad van laten we dat toch laten lopen via de vereniging waar we met z'n allen lid van zijn. U hebt zelf kennis kunnen nemen van datgene wat zij aan bezwaren ingebracht hebben. Ze doen toch steeds een gedegen belangenafweging voor die leden van de V.N.G.. Ik denk dat ze in die zin heel goed werk doen. Ik begrijp wat de heer Somers zegt, een adhesie te betuigen terug naar de gemeente Texel zo ze ook vragen en ik begrijp dat de heer van Eekelen voorstelt dat ook in elk geval te doen en ook eventueel de V.N.G. daar een afschrift van te sturen. Mag ik het zo verwoorden? Ja. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. Punt 2 2 Schrijven Hart voor Hout inzake subsidie voor advertentie met betrekking tot vermijden gebruik tropisch hardhout. Het lid de Koning-van de Casteel: Met uw stelling om niet mee te werken aan geldelijke steun voor een advertentie daar kunnen wij ons wel in vinden. Er is momenteel al genoegzaam bekend dat het gebruik van hardhout ten koste gaat van de bomen die met een grote hoeveelheid gekapt gaan worden in dat tropische regenwoud. Er is ook al bekend dat het regen woud de longen van de aarde zijn en ondanks alle protesten gaat het kappen gewoon door. Ik denk niet dat ons nageslacht daar heel blij mee zal zijn. Maar wat kunnen wij daar nu aan doen. Dat kunnen we ons wel afvragen, want wij zijn eigen lijk maar een speldeprik. Als niemand iets doet, dan gebeurt er ook nooit iets. Daarom vraag ik serieus om eens te bekij ken om hardhout hier in de bouw te weren. Sinds kort hebben de gemeenten juridische mogelijkheden om gebruik van hard tropisch hout in de woningbouw terug te dringen. Men kan het verbieden en het is niet in strijd met de woningwet, artikel 122. Het verbod is een geoorloofd middel om milieudoelstel lingen te realiseren, aldus een citaat van de rechter. Dat is een uitspraak van de gemeente Uithoorn. Die heeft daar het voortouw in genomen. Die heeft een kort geding aangespannen en gewonnen. Daarom mijn vraag, kijk eens of er in de gemeente Halsteren daar iets mee gedaan kan worden, want wij denken alle kleine beetjes helpen. Wethouder MouwsIn de hoop niet uitgemaakt te worden als degene met de houten kop, wil ik best proberen naar mevrouw de Koning toe, dit is al eerder hier aan de orde geweest. Toen naar aanleiding daarvan hebben wij in de bouwverorde ning opgenomen dat we de toekomstige bouwers er op wijzen dat gezien de vele alternatieven die er zijn, dat men er verstandig aan zal doen, daar komt het eigenlijk populair gezegd op neer, om hardhout te vermijden. Dat is tot nu toe het enige waartoe wij besloten hebben. Ik denk ook of we die bouwverordening aan moeten passen, of we het echt moeten verbieden, ik denk dat dat erg ver gaat. Ik kan me ook voorstellen dat de vrijheid van een heleboel mensen voor bepaalde houtsoorten dat je die ook moet respecteren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 248