34 Voor het voorstel stemmen de leden: Graafmans, van Eekelen, Adriaansen, Meerman, mevrouw Verhoog, van den Kieboom en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw van Akkeren- Brand, mevrouw de Koning-van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, Roks, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dat is een voorstel waar we de volgende keer opnieuw over stemmen. De stemmen staken met zeven tegen zeven. Dus dat voorstel krijgen we de volgende vergadering opnieuw aan de orde. BEHANDELING VAN DE INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Punt 11 Schrijven gemeente Texel inzake investeringsimpuls 1994. Het lid SomersEen korte opmerking. Het schrijven van de gemeente Texel inzake die investeringsimpuls vond ik een goed gemotiveerd schrijven. Zij zeggen daar kort samengevat dat zij die investerings impuls voor de grote gemeente, dat ze daar wel begrip voor op kunnen brengen, maar dat dat niet gehaald moet worden uit de pot van de algemene uitkering aan de overige gemeenten, want wij zijn daar de dupe van. Het heeft ook enigszins te maken met punt 10, een copie van die brief van die motie die wij in de begrotingsvergadering hebben vastgesteld. Dus wij stellen kortweg gewoon voor om tenminste adhesie te betuigen aan dit schrijven. Het lid van Eekelen: Ongeveer hetzelfde. U hebt zelf her haalde malen aan de septembercirculaire gerefereerd, met name tijdens de begrotingsbehandeling. Uit de reactie van u proefden wij toen een sterke afkeur over de besluiten die verwoord staan in die septembercirculaire waaronder onder andere in staat dat er 50 miljoen gulden als zogenaamde investeringsimpuls zal worden toegekend aan de stedelijke knooppuntgebieden. Wij zijn het met de gemeente Texel eens dat hiertegen geageerd dient te worden middels een brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Met afschriften aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de leden van de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Wij zijn er volledig mee eens dat dan deze investeringsimpuls van 50 miljoen gulden volgens de normale verdeelsleutel over alle Nederlandse gemeenten moet worden verdeeld, zodat iedere gemeente daar profijt van ondervindt. Wij verzoeken u dan ook een soortgelijke brief te versturen als de gemeente Texel dat heeft gedaan, ondanks, en meneer Somers heeft het net ook gezegd, punt tien. We hebben zelf een brief gestuurd met betrekking tot de uitholling van de financiële positie van de gemeente. De voorzitter: Laat er geen misverstand over bestaan dat wij ook vinden dat het op deze manier niet goed gaat met de verdeling van de gelden van het gemeentefonds. We moeten natuurlijk oppassen dat we tegen elke maatregel inderdaad als alle 600 gemeenten die niets krijgen, allerlei brieven gaan zitten schrijven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 247