33 Als we dit vanavond niet vastleggen, dan komen er straks allerlei dingetjes tussen en dan wordt het overleg op lange re termijn geschoven. Als toch iedereen van plan is om alles formeel te doen dan hoeft dat toch voor niemand een beden king te zijn. Het lid van Eekelen: Het wordt toch genotuleerd, dan ligt het toch vast. De voorzitter: Uw voorstel. Als u zegt dit voorstel wil ik in stemming hebben dan bren gen we dat in stemming. Zo simpel is het. Moeten we eerst over dit voorstel stemmen, dan stemmen we daarna over het voorstel wat eventueel meneer Roosenboom nog naar voren brengt. Het voorstel is wat de heer Graafmans net geformuleerd heeft, om nu te besluiten in 1994 subsidie van 3.170, beschikbaar te stellen en het college op te dragen met Bergen op Zoom in overleg te gaan over 1994. We hebben net vastgesteld dat voor het jaar 1995 het gemeen tebestuur in overleg gaat met Bergen op Zoom. Daar hoeven we niet over te beslissen. Het lid Meerman: Het kan toch ook zo zijn dat wij die subsi die verstrekken met de consequentie er aan verbonden voor het college dat ze dat met Bergen op Zoom bepraten en datge ne wat ze terug kunnen krijgen weer gewoon terugvloeit in de pot van Halsteren. Dan is de muziekvereniging toch geholpen? De voorzitter: We stemmen nu over het voorstel wat de heer Graafmans net geformuleerd heeft. Voor het voorstel stemmen de leden: Graafmans, Adriaansen, Meerman, mevrouw Verhoog, van den Kieboom, Roosenboom en Somers Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw van Akkeren- Brand, mevrouw de Koning-van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, van Eekelen, Roks, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel wat de heer Graafmans gedaan heeft is met acht stemmen tegen en zeven stemmen voor ver worpen. Dan heeft de heer Roosenboom opgemerkt dat hij een voorstel wil doen. Het lid Roosenboom: Het voorstel is het bezwaarschrift wat S.K.W. heeft ingediend om daar aan tegemoet te komen. Dat is ook aan de orde. Het voorstel van B&W is om het niet te doen. De voorzitter: En de heer Somers stemt hierin niet mee hebben we begrepen, omdat hij nog steeds voorzitter is van S.K.W. op dit moment. De voorzitter: Dan is dus aan de orde het voorstel van de heer Roosenboom, wie daarvoor is zegge voor. We hebben er denk ik voldoende over gesproken dus vandaar.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 246