30 Ik ga toch met u mee. We stellen verordeningen vast. We moeten niet te snel daar wijzigingen op aan brengen en ik wil wel de heer Graafmans toezeggen als Euphonia in de loop van 1994 zodanig in de problemen komt dat er op Vrederust geen muziek meer gemaakt kan worden door Euphonia, dan wil de V.V.D. op dat moment best bekijken of daar wat aan te doen is. Wat S.K.W. betreft veranderen wij toch niet van mening. Ik blijf van mening dat voor 1994 S.K.W. het toch echt zelf op zal moeten lossen. Ik wil nog wel een opmerking maken. De heer van Eekelen die noemt de WSW, WVS, enfin de mensen van het Werkvoorzieningsschap binnen de Wittenhorst. Ik herhaal gewoon S.K.W. wilde zelfstandig zijn. S.K.W. vond het ontzettend fijn onder de Wittenhorst uit te zijn. Dat heeft consequenties en één van de consequenties is dat S.K.W. dus ook op moet draaien voor een loonstijging. Nog maals na 1994 wil de V.V.D. best meegaan in extra subsidi ering zodat het werk door kan gaan. Maar in het kort, de V.V.D. onderschrijft de plannen zo die hier liggen. Het lid van Akkeren-Brand: Voor 1994 willen wij het zo houden zoals het in het Welzijnsplan staat. Ik heb voor de volgende jaren vertrouwen in het college. Wel zou ik willen vragen om die onderhandelingen met Bergen op Zoom voor 1994 te doen. Ik vind die moeten voor hun eigen stadsgenoten net zo goed subsidie betalen. Het lid Roosenboom: Mag ik nog heel even het woord vragen? Ik heb daarnet wat ludieke opmerkingen gemaakt en realiseer me dat de mevrouw die de notulen maakt alles letterlijk notuleert. Van mij hoeft dat natuurlijk niet in de notulen te staan over de joke die ik heb verteld over dat kostuum wanneer de Halsterse en de Bergse nemen. Als het genotuleerd wordt dan zit ik er niet mee. Maar het hoeft er voor mij niet in te staan hoor. De voorzitter: Ik kan en mag gelukkig niet voorschrijven wat de pers Het lid Roosenboom: Niet dat ik enige vrees koester. De voorzitter: De heer Graafmans die heeft een relatie gelegd, niet omdat het mij slecht uitkomt of het college slecht uitkomt. Ik denk toch dat de relatie wat anders ligt dan die hij aangegeven heeft met betrekking tot een eerder voorstel in de gemeenteraad. Het is natuurlijk wat ik net in eerste instantie ook aangaf. In 1988 is in deze gemeenteraad kennis gegeven van dat feit. In 1989 in het Welzijnsplan, in 1990 in het Welzijnsplan en nu staat het als zodanig weer verwoord. Het is zeker niet zo dat de gemeenteraad hier voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt. Hij neemt nu het initiatief en doet in die zin een voorstel om toch te subsi diëren. Nogmaals, wij hebben aangegeven laten we gaan spre ken voor 1995. 1994 hebben we verordeningen op basis waarvan we het een en ander gedaan hebben. Enfin, ik ga niet het hele voorstel herhalen zoals het hier ligt. Ik denk dat wij een goed voorstel gedaan hebben. Ik heb in eerste termijn toegezegd om ook voor 1994 nog te proberen de zaak, zo wij die voorstellen voor 1995, te kunnen realiseren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 243