29 Bij de een mogen ze zoveel bij rekenen, bij de ander weer een hoger of lager bedrag. Dan is S.K.W. in het goedkopere tarief terecht gekomen. Er blijft altijd nog een gat zitten van om en nabijook natte vingerwerk ik kan dat niet op een gulden nauwkeurig zeggen, van 5.000,6.000,heb ik begrepen. Dat is toch een stukje werkgelegenheid voor twee personen die binnen S.K.W. opereren. Het komt op een heel ongelukkig moment ook voor S.K.W. dat zij net uit de startblokken zijn en dan worden geconfron teerd met een bezuiniging. Enerzijds zeg ik toe namens de Groepering Leefbaarheid voor de Halsterse mensen van Eupho- nia willen wij best het voorstel van de Partij van de Arbeid steunen. Dan heb je er al zeven kameraad, dus nog een erbij zien te krijgen. Je begrijpt dat wij ook met een voorstel komen, dus een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Overigens heeft meneer Meerman gereageerd over dat presentiegeld. Ik leef nog in een oude tijd dat de gemeente raad nog voor acht harde guldens, dan moest je nog naar de vergadering komen, en vier gulden voor commissie. Wat dat betreft leef ik in weelderige tijden. Maar in dat kader heb ik misschien die opmerking gemaakt. Het lid van Eekelen: Op de eerste plaats akkoord met uw toezegging met betrekking tot Euphonia dat u zegt we gaan op korte termijn met Bergen op Zoom praten en mochten die bereid zijn om een evenredig deel bij te dragen dan doen wij dat ook nog voor 1994. Akkoord daarmee. Op de tweede plaats, S.K.W.. Ik heb die discussie uitvoerig gevoerd in de com missie, maar ik word min of meer gedwongen om dat hier nog eens dunnetjes over te doen. Ik ben inderdaad ook een pleit bezorger geweest om in ieder geval de loonkosten die dit met zich meebrengt, die verhoging, om die in ieder geval subsi diabel te maken. Ik ging aanvankelijk akkoord met de toezeg ging, maar als er een voorstel komt om die verhoging in ieder geval mee te nemen, dan moet ik daarmee akkoord gaan. Verder nog als het gaat om die extra werkvoorzieningsschaps- kosten die aanvankelijk begroot waren op, ik dacht dat de heer Roosenboom zei 12.000,dat was 14.500,Als ik de notities goed nalees. Daarnaast is het zo, wij nemen CAO- verplichtingen van andere werknemers ook mee. We nemen denk ik WSW-medewerkers, als het gaat om de Wittenhorst, gewoon mee in de sporthallen, dus waarom hier niet. Ik denk, dat heb ik ook in de commissie gezegd, dat wij een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de WSW-medewerkers. Het lid Roks: Ik heb u toegezegd in de tweede termijn te vertellen hoe de V.V.D. er over denkt. Als ik nu de zaken weer eens optel dan is het een kleine moeite om eerst te kijken waar we wat kunnen bezuinigen. Dan even op korte tijd er weer 10.000, ik schat het maar even ruw, dus u moet me niet op een gulden aanrekenen, maar er dat weer even uit te doen. We stellen als raad een aantal verordeningen vast en bij een volgende gelegenheid gaan we daar weer vanaf. U verhaal sprak me in die zin wel aan. Met enorm veel bewonde ring voor het pleidooi van de heer Graafmans. Je zult als vereniging maar zo'n pleitbezorger binnen de raad hebben.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 242