28 Onze eigen boontjes doppen dat houdt in dit geval in, een Halsterse muziekvereniging die 81 jaar deel uitmaakt van deze gemeenschap, subsidiëren. Dan moeten we niet de verant woordelijkheden schuiven naar de buurgemeenten. Goed over leg, vind ik, moet kunnen, maar niet nu al vooruit lopen op de herindeling en zeggen van dat gaan we samen met Bergen op Zoom doen. Nee, zelf je broek ophouden, als wij vinden dat die muziekvereniging dat verdient, dan moeten ze het krij gen. Wat de heer Roks zegt, ja, maar ze hebben geen subsidie aangevraagd, dan wil ik vanavond ook best wel het amendement zo formuleren dat we hier de intentie uitspreken dat wanneer de muziekvereniging Euphonia alsnog een subsidieverzoek richt tot de gemeente, dat dat gehonoreerd wordt door de gemeente en dat we daar eventueel nog een bedrag bij kunnen noemen ook. Ik heb u al gezegd, met 3.170,zijn ze dik tevreden. Dan ook nog even en dan gaat het weer om dat verordeningengedoeIk heb het hier al meer gezegd in deze raad, een aantal jaren geleden, vroeg een vereniging omdat ze het een en ander vergeten waren in het lopende vereni gingsjaar aan subsidie te vragen. Die vroegen ettelijke malen het bedrag wat nu Euphonia tevreden mee zou zijn, buiten de verordening om en heel de raad zei van, ja hoor. Dat is het beroemde geval met de Oranjevereniging die toen vuurwerk af moest steken. Dus zo formeel hebben we altijd niet gereageerd in deze raad. waar een wil is is een weg en als wij vinden dat Euphonia subsidie van ons verdiend dan moeten we die geven. In 1994 en 1995 kunt u inderdaad gaan overleggen met Bergen op Zoom. Ik denk dat we dan ook in een heel andere positie zitten als Halsteren. Het lid Roosenboom: Om aan te sluiten bij het betoog van de heer Graafmans. Ik heb al in eerste termijn gezegd, formeel kunnen wij voor Euphonia niets doen op grond van verorde ning. Maar we leven nu in de tijd van het goedheilig man. Deze zaak is ook niet besproken binnen de fractie, maar als fractievoorzitter geloof ik toch wel dat als ik mijn frac tiegenoten aankijk hoe ver ik gaan kan. Als er een voorstel komt van de Partij van de Arbeid om een bedrag van ruim 3.000,als extra subsidie, dan wordt dat in ieder geval hopelijk door de vijf fractieleden van de groepering ge steund. Alleen, ik moet er wel bij vertellen dat dan die 3.000,alleen voor die Halsterse muzikanten is. Die krijgen dan een nieuw pak en een nieuw instrument. Maar niet die Bergenaren, dat wil ik wel heel uitdrukkelijk erbij vertellen. Als ik dan zie dat er een Bergenaar met een nieuw pak loopt dan voel ik me wel behoorlijk bedrogen of in het verlengde daarvan. Maar voor die Halsterenaren allemaal een nieuw pak. Laat dat verschil maar goed blijken tussen een Halsternaar en een Bergenaar. Wij steunen dat in ieder geval. Overigens, wij blijven ook het voorstel doen om dat tekort voor S.K.W. aan te vullen. Aanvankelijk was dat bedrag dacht ik, dan moet ik een beroep doen op mijn geheu gen, iets van 12.000, Dat is verminderd omdat S.K.W. zelf in overleg met de WVS een overeenkomst heeft gesloten omdat die bijdrage is verlaagd. Er zijn ook weer criteria.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 241