23 Als er niemand op aan gaat sluiten dan lijkt me dat een beetje overbodig.Dan kunt u wel zeggen wettelijk dit en wet telijk dat, maar de wet kan wel voorschrijven dat je daar een prachtig riool neer moet leggen, waar vervolgens niemand op aansluit, dan ligt hij daar. Vandaar mijn vraag van, hoe veel gaan er op aansluiten. Dan wat de heer Roosenboom aan roert, ik vind dat jagen, goedkoop jagen op politiek succes. Wij hebben het er ook over gehad binnen onze steunfractie, van hoever moet je gaan om een stuk rechtsongelijkheid, want dat is hier vanavond al eens meer gevallen, proberen te voorkomen. Er is natuurlijk een aantal gebieden die inder tijd kosteloos aangesloten zijn. Dat staat ook in het stuk als argument van het college. Ja, maar toen kregen we zoveel rijkssubsidie. Nu is die rijkssubsidie vervallen dus we sluiten niet meer voor niets aan. Die discussie moeten wij ook binnen de afdeling nog voeren. We hebben daar zo weieens onze gedachten over en we hebben ook gezegd moet je dan uit het oogpunt van solidariteit inderdaad de onroerend-goedbe- lasting verhogen. Moet daar iedere Halsternaar aan meebeta len. Dat is een afweging die gemaakt moet worden op een gegeven moment. Dat zien we straks bij de begrotingsbehande ling dan wel. Wij denken er wel aan en wij zijn nog niet zo ver dat we zeggen van, 35%, de heer Roosenboom probeert het nu met 50%. Sta er niet van te kijken dat wij misschien di rect in de begrotingsbehandeling komen met vergoed het maar voor 100%. Wie zal het zeggen. Als wij daar de financiële middelen voor denken te vinden dat is dan ons goed recht. Maar op dit moment nu ergens stemming over te vragen terwijl het plan nog te weinig besproken is binnen de diverse afde lingen, daar doen wij dus niet aan mee. Maar met de begro tingsbehandeling zullen wij in deze komen. Dat dat duidelijk moge zijn. Dan ook nog richting meneer Roosenboom van het benaderen van politieke partijen. Ik denk dat ieder raadslid keurig een copie van de brief heeft gehad die de mensen ook naar het college hebben geschreven. Dat is het enigste con tact dat wij in deze hebben gehad. Het lid Roosenboom; Ik wil niet graag reageren op anderen, maar ik heb helemaal niet om stemming gevraagd. Ik heb al leen geciteerd de stemming die wij in het verleden hebben gehouden. Er zijn hier raadsleden die toch beter moeten leren luisteren naar wat ik hier misschien vanavond heb gezegd. Maar de uitdaging van wethouder van der Weegen. Vorige keer heb ik namen genoemd en dat is me niet in dank afgenomen. Er is heel uitdrukkelijk gezegd dat dat niet moet gebeuren. Een bekend spreekwoord "Wie de schoen past trekt hem aan". Kennelijk past die Gemeentebelangen niet dus dan hoef je hem ook niet aan te trekken. De partijen die daar wel vertegenwoordigers hebben gehad die zullen dat wel vanuit hun eigen partij weten. Ik heb alleen de raad willen prikkelen. Wethouder Mouws had het over dertig gezinnen. Ik heb in stukken gelezen, veertig gezinnen. Pak maar gemiddeld twee, drie stemgerechtigden. Er zijn hier vanavond stemmen te winnen. Volgend jaar zijn de verkiezingen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 23