26 Die als er middelen zijn binnen de afspraak die de gemeente met de kerk heeft, dat die ook gewoon honderd procent door berekend wordt, die verhoging, aan de desbetreffende instel ling. Het is zeker niet zo dat de gemeente Halsteren alle verhogingen van de WVS overgenomen heeft. Dat wil ik wel hier gezegd hebben, dat dat in elk geval niet zo is. Met betrekking tot Euphonia, heeft hij gezegd de verorde ning. Ik denk dat ik daar duidelijk in geweest ben. Mevrouw van Akkeren heeft gezegd, 1994 akkoord. Ik heb net nog een keer de toezegging herhaald die ook in de commissie in elk geval aan de orde is geweest. Dat versterkt denk ik dat verhaal nog. Ik blijf ook met u van mening dat de jaren na 1994 voor S.K.W. veel crusialer zijn omdat dan met name de grote klap van 10,50 naar 13,75 valt en respectieve lijk naar 15,zoveel. Daar zal het einde nog zeker niet van in zicht zijn. Ik denk dat het ook inderdaad veel be langrijker is om structureel voor S.K.W. het een en ander goed te regelen dan nu voor het jaar 1994, waarvan ze zelf ook zeggen, dat jaar zullen wij ons waarschijnlijk nog wel kunnen redden. Om daar nu de reddende hand toe te steken en vervolgens te zeggen, we zien volgend jaar wel weer. Ik denk dat het veel belangrijker is om nu naar de jaren daarna te kijken en daar afspraken over te maken. Met betrekking tot Euphonia heeft zij ook gezegd, Bergen op Zoom moet in elk geval ook meebetalen. Het is ook zo dat er een Bergen op Zoomse vereniging is die Halsterse leden heeft, dat is de zwemvereniging "De Krabben", omdat wij geen zwemvereniging in Halsteren hebben. Nu is er destijds ook een afspraak gemaakt dat wij de Krab ben subsidiëren voor die leden die in Halsteren wonen. Het is helemaal niet nieuw dat dat gebeurt. Zo zou je ook in zo'n situatie van Euphonia in elk geval die afspraak moeten kunnen maken met Bergen op Zoom. Het lid GraafmansBij interruptie, zelfs de Halsterse leden van Euphonia die subsidieert u niet eens. De voorzitter: Nee, maar ik heb net gezegd dat dat komt omdat de verordening zodanig geregeld is. Die verordening die heb ik niet bedacht, die heeft de gemeenteraad vastge steld De heer Roks heeft gezegd naar S.K.W. toe, ze moeten in elk geval niet in de kou staan. Ik hoop hem in elk geval duide lijk gezegd te hebben hoe er vanuit het college over gedacht wordt. Dat met name het structurele van de activiteiten van S.K.W. zo goed mogelijk gegarandeerd moet worden. Ik denk dat hij dat zelf ook aangegeven heeft. Het werk moet in elk geval voort kunnen gaan. Wij hebben gezegd laten we 1994 op deze manier afspreken. Zo het ook voorgesteld is en voor 1995 zo snel mogelijk aan de slag gaan, want daar liggen nu de kaarten voor op tafel. We kennen de consequenties en laten we kijken hoe we daar elkaar in kunnen vinden. Met betrekking tot Euphonia. Ik heb denk ik voldoende toegelicht hoe formeel de kaarten op tafel liggen. Ik wil u best toe zeggen, naar aanleiding ook van datgene wat meneer van Eekelen gezegd heeft om ook voor 1994 met Bergen op Zoom te gaan spreken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 239