25 Dus de verordening waarin staat dat men minimaal 25 leden moet hebben waarvan 75% afkomstig moet zijn uit de gemeente Halsteren en om in dat kader ook met Bergen op Zoom te gaan praten om te kijken of je gezamenlijk met die gemeente tot een subsidiëring van Euphonia zou kunnen komen. Dat is overigens ook doorgesproken met de desbetreffende vereni ging. Hetzelfde verhaal heeft meneer van Eekelen ook her haald. Gewoon datgene wat we met elkaar afgesproken hebben. Wat hij er nog ingebracht heeft van, moet je wachten tot 1995, zou je ook niet voor het jaar 1994 alvast al eens met Bergen op Zoom gaan praten? Als die dan meedoen zegt hij moeten e als Halsteren ook meedoen. Ik heb begrepen dat dat eigenlijk zijn voorstel was. Dat hij daar geen problemen mee zou hebben. Het andere punt wat meneer van Eekelen aange haald heeft is het Werkvoorzieningsschap. Wij hebben in elk geval, ik heb zeker in de commissie toegezegd dat het zo is dat als achteraf bij de rekening zou blijken dat S.K.W. in de problemen zou komen, dat ze dan een beroep op de gemeente kunnen doen. Het is ook niet zo dat dat in het verleden nooit met anderen is gedaan. Natuurlijk is het weieens zo dat er iets niet helemaal uitkomt zo je het gepland hebt. Dan hebben wij als gemeente steeds gekeken, is het reëel waar men mee komt. Als je dan kunt helpen waarom zou je dan niet helpen. Die toezegging heb ik in elk geval ook gedaan. Ik denk dat het goed is dat hij dat aanhaalt. Dat staat als zodanig in elk geval niet in het voorstel geformuleerd. Er is in elk geval de toezegging geweest. Ik heb in de commis sie gezegd, laten we kijken naar de jaren na 1994, daar zit het grootste knelpunt voor S.K.W.Laten we proberen dat in gezamenlijkheid op te lossen en als er incidenteel voor 1994 een probleem komt dan kunnen ze in elk geval bij ons aan kloppen. Zonder gelijk te zeggen wij staan garant voor elk tekort dan ook, maar dan zullen wij serieus naar de oorzaken van die tekorten kijken en zullen we daar waar we kunnen, helpen. Dat is hetgeen ik in de commissie gezegd heb en dat wil ik ook best hier herhalen. Meneer Roosenboom heeft gezegd, in de andere zaken daar neemt de gemeente het wel voor honderd procent voor zijn rekening. Ik heb in de commissie Welzijn gezegd dat dat niet zo is. Er zijn verenigingen in Halsteren die vijftig procent van de WSW-kosten moeten betalen en ook vijftig procent voor eigen rekening moeten nemen van de verhoging die nu plaats vindt. Dat zijn met name de tennisverenigingen in Halsteren, die betalen de helft, ook van de verhoging. De scholen, dat zijn instituten van bijzonder onderwijs waar wij als gemeente financieel met betrekking tot die zaken geen verantwoording in hebben. Die moeten de verhoging honderd procent zelf betalen. Maar nogmaals, ook verenigin gen die wij in Halsteren kennen, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het onderhoud van de begraafplaats. We hebben daar de vorige keer in de raad ook nog over gesproken. Ook daar is het zo dat er een niet onaanzienlijke verhoging plaats vindt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 238