23 Het lid van Akkeren-Brand: Wij zijn het eens met uw voorstel om de subsidie voor 1994 te handhaven als S.K.W. dat zelf kan opvangen zoals u zegt door bezuinigingen binnen de instelling. Daarnaast kunnen wij akkoord gaan met de meer derheid van de commissie Welzijn die zegt om in overleg met S.K.W. een oplossing te zoeken voor de daarop komende jaren. Daarbij moet er dan volgens ons rekening mee worden gehouden dat het hier een subsidie voor de jeugd betreft. Verder is het ook zo dat de werkgelegenheid van twee mensen op het spel staat. Er is hier sprake van een voor S.K.W. niet- voorziene situatie. Daarom vinden wijdat er nog eens zorgvuldig naar gekeken moet worden. Wat de muziekvereniging betreft, wij zijn het met uw voorstel eens. Wij vinden dat ook gezien het aantal leden uit Bergen op Zoom deze stad toch ook mee zal moeten betalen. Ik hoop dan ook dat u succes hebt met het overleg. Het lid Roks: Laat ik beginnen bij het bezwaarschrift van S.K.W.. Eerst twijfelde ik van, moet ik dat nu wel aanroeren maar S.K.W. wilde zelfstandig en aan het zelfstandig zijn kleven een aantal nadelen. Een van die nadelen is dan wan neer het personeel wat loonsverhoging krijgt, moet die ergens uit opgebracht worden? Ik besef ook dat dat een wat te gemakkelijke redenatie is. S.K.W., en dat hebben we in het verleden ook altijd gezegd, doet in Lepelstraat toch prima werk. We hebben dat ook pas bij de opening van het gebouw kunnen zien. Wat dat betreft vind ik dat wij als gemeenteraad van Halsteren S.K.W. niet in de kou moeten laten staan. Wat betreft 1994. Ik heb uit de stukken begre pen dat S.K.W. zelf met het Werkvoorzieningsschap afspraken over de uurbedragen heeft gemaakt. Ik heb daaruit ook begre pen dat er voor 1994 althans voor S.K.W. verder geen finan ciële problemen zullen ontstaan. De problemen zullen dan ontstaan na 1994. We hebben net vastgesteld dat het kan zijn dat de loonsverhogingen meegesubsidieerd worden. Ik vind dat nog steeds te vrijblijvend maar ik vertaal het dan maar even zo dat de raad kan besluiten dat bij S.K.W. gewoon toe te voegen. Mocht dat niet zo zijn dan pleiten wij toch in ieder geval voor een situatie dat S.K.W. Lepelstraat het werk wat daar gebeurt gewoon voort kan zetten. Dus met andere woorden de V.V.D. is voorstander van het extra subsidiëren van de verhoogde bedragen na 1994. Wij stemmen met het voorstel van het college wat dat betreft, voor 1994 in. De andere voor stellen, ik denk dat het te ver gaat om nu te besluiten wat er na 1994 met de subsidie naar S.K.W. toe moet gebeuren. Wat betreft Euphonia. Ik begrijp nu dat we toch echt iets nieuws gaan krijgen, maar ik zit ook nog niet zo lang in de raad. Dus voor mij is het nieuw. Wanneer een vereniging leden heeft die komen uit Bergen op Zoom, gaan we dus niet finan cieren. Ik denk dat we dan op het subsidiebeleid nogal wat geld over gaan houden. Ik ken een aantal verenigingen zowel in Halsteren als in Lepelstraat, waar nogal wat andere mensen lid zijn dan Halsterse en Lepelstraatse mensen. Dat wordt ook gefinancierd, althans gesubsidieerd. Euphonia heeft nagelaten om een subsidie-aanvraag te doen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 236