22 U geeft het ook aan in het bijgevoegde deel D, om in mei hierover met voorstellen te komen. Ik neem aan dat dit te maken heeft met de voorbereiding op de budgetsubsidie. U hebt ook toegezegd, omdat het het eerste jaar is van het S.K.W. dat ze in dat nieuwe gebouw zitten en al direct geconfronteerd worden met deze arbeidskostenverhoging en daardoor haar activiteiten niet uit kan voeren, dat er dan altijd nog een mogelijkheid is om in het najaar er over te praten. Dat mis ik eigenlijk wel in uw toelichting. Het lid Meerman: Even ter correctie aan mijn buurman, niet het Werkvoorzieningsschap wil dat, maar dat wordt opgelegd door het Ministerie van W.V.C. dat deze prijzen opnieuw geïndexeerd worden. Niet het Werkvoorzieningsschap. Het lid van Eekelen: Dat was me wel duidelijk hoor. Het lid Roosenboom: Ik wil alleen maar een voorstel doen om S.K.W.die bezwaar heeft gemaakt tegen de verhoging van de bijdrage die, ik zal het wel verkeerd zeggen, het Werkvoor zieningsschap, de naam is inmiddels een beetje veranderd, maar we weten waar we het over hebben. Die verhoging wordt wel gedeeltelijk of grotendeels door het gemeentebestuur opgevangen voor eigen en voor andere zaken. Hier praten we over een bedrag dacht ik van 5.000,- a 6.000,dat we tekort komen bij het S.K.W., voor de krachten die daar werk zaam zijn. Wij willen hier al een bezwaarschrift van S.K.W. honoreren en die kosten voor rekening van de gemeente Hal steren. Daarvoor doet de Groepering Leefbaarheid een voor stel. Wat ik eigenlijk niet binnen de groep heb afgesproken, is ten aanzien van Euphonia. De moeilijkheid is, er is een verordening, die is ook hier door de raad vastgesteld. Ik krijg de indruk dat nu het college wordt verweten dat zij de verordening die door de raad is vastgesteld hanteren. Op grond daarvan komt Euphonia niet in aanmerking voor een subsidie overeenkomstig zoals wij dat aan andere verenigin gen verstrekken. Als hier een voorstel wordt gelanceerd om uit de gemeenschapskas 3.000,te voteren voor Euphonia, dan zal ik niet tegenstemmen. Maar niet op grond van de verordening, dan doen we dat maar buitenom. Als de raadsle den onderling afspreken, we leggen allemaal 200,op zij van ons groot bedrag presentiegeld wat we jaarlijks ontvan gen, dan doe ik ook mee. Als we daarmee een harmonie kunnen helpen. Ik ben altijd bereid om allerlei zaken te helpen. Ze kunnen van mij nog wel het viervoudige krijgen. Ik ben een rijk man, dus ik kan best wat missen. Het lid Graaf mans: Mag ik even interrumperen. Ik ben toch mijn verhaal begonnen om te zeggen dat formeel, als we de verordening naleven, dan heeft Euphonia natuurlijk niets te zeggen. Maar ik zit hier juist te pleiten om nu eens die verordening even te laten voor wat die is en vandaar mijn verhaal De voorzitter: Ik heb uw verhaal begrepen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 235