21 Door de openheid van het ziekenhuis en de prachtige omgeving is het een druk bezochte plaats voor fietsende en wandelende dorpsgenoten. Veel recreatieve sporters en clubjes maken gratis gebruik van de sportvelden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Binnen dit geheel past ook de muziekvereniging Euphonia die aan Halsternaren en ook aan niet-Halsternaren gelegenheid biedt zich muzikaal te bekwamen en te uiten. Euphonia zit echter met het probleem dat door de geografi sche ligging van een thuisbasis ook makkelijk mensen van buiten Halsteren lid worden. Zonder ook maar één vereniging te willen benadelen vragen wij ons toch in gemoede af of iedere gesubsidieerde vereni ging, stichting of club, precies aan de in de verordeningen gestelde voorwaarden voldoen. Wij denken van niet. Bij ons bestaat de indruk dat bijvoorbeeld danig wat volwassenen profiteren van de jeugd-subsidieregelingen. Muziekvereniging Euphonia heeft bijvoorbeeld ook geen eigen kantine met een baromzet waar menig cafébaas jaloers op zou zijn, om bepaal de onkosten te dekken. Kortom, de Partij van de Arbeid vindt dat een 81-jarige vereniging binnen onze gemeenschap zijn bestaansrecht heeft bewezen en dat in de toekomst ook moet kunnen bewijzen. Het overleven echter staat of valt met het verkrijgen van een niet eens zo hoge subsidiebijdrage. Naar men mij verzekerd heeft is het subsidiebedrag gelijk aan hetgeen men kreeg in de jaren 1988/1989, namelijk 3.170, per jaar. Voldoende om de toekomst zonniger tegemoet te zien. Ik wil tot slot nog opmerken, dat burgemeester de Jonge bij de herindelingscommissie in s-Hertogenbosch als een van de eerste zaken naar voren bracht, toen hij pleitte voor een zelfstandig Halsteren, de goede relatie met het ziekenhuis Vrederust. Voor ons een reden te meer om een muziekvereniging die zo nauw verbonden is met het zieken huis, financieel te ondersteunen. Het lid van Eekelen: Een warm pleidooi. Wij hebben er in de commissie ook uitvoerig over gesproken en wij vinden in ieder geval dat vanaf 1995 Euphonia voor subsidie in aanmer king zou moeten komen. Wat mij betreft mag het ook in 1994, maar dan vind ik wel, en dat geeft u ook aan, dat Bergen op Zoom hier voor een belangrijk deel in moet participeren. Men kan daar vraagtekens bij zetten, maar ik kan me herinneren dat wij vorig jaar een extra subsidie uit hebben moeten geven voor kinderen van Halsteren die naar de schouwburg De Maagd gingen van 2,per kind, omdat Bergen op Zoom voor hun kinderen een subsidie daarvoor toekennen en wij kregen die subsidie niet en moesten daar 2,extra voor betalen. Ik vind het logisch dat Euphonia een subsidie krijgt maar dat daar voor een belangrijk deel ook Bergen op Zoom in moet participeren. Dan een tweede opmerking. In de commissiever gadering hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de extra kosten die het Werkvoorzieningsschap in de toekomst in rekening gaat brengen ten behoeve van de werkkrachten. Dan bedoel ik in dit geval het S.K.W.want daar gaat het ook in dit punt om. Wij zouden 1994 benutten om hier structureel iets aan te doen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 234