20 Maar dat hem inmiddels duidelijk is dat aan conclusie punt twee in elk geval wel inhoud gegeven moet worden met ingang van de jaren na 1994. Dat wij met Bergen op Zoom inderdaad een gesprek aangaan. Dat hij daar in elk geval niet tegen is, maar dat hij dat wat in relatie gebracht heeft met 1994. Daar komen we zo direct op. Dan nogmaals conform de toezegging. Wij gaan hier verder mee werken en via de commissie Welzijn hoort u nader van ons. Waarbij wij goed in onze oren zullen knopen datgene wat hier over de tafel is gegaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 7. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DEEL D. AANVULLINGEN OP HET WELZIJNSPLAN 1994. De voorzitter; Dat betreft dan met name de behandeling van een tweetal bezwaarschriften in dat kader. Het lid GraafmansIk wil toch nog even benadrukken voordat ik met iets anders begin, dat wij weten dat wat wij vanavond vragen volgens de verordening niet kan. Er zijn in het verleden, en ik kan daar voorbeelden van noemen, subsidies verstrekt die ook in strijd waren met de verordening. Als er belangstelling is om te horen om welke subsidieverstrekking het ging, dan ben ik bereid daar antwoord op te geven, maar dan denk ik dat u ongeveer wel kunt raden welke dat zijn. Zonder te veel in de historie te duiken, wat zaken op een rijtje. Euphonia is het huisorkest van ziekenhuis Vrederust. En dat al ruim 81 jaar. Het zorgt voor vrolijke soms droeve klanken bij tal van gelegenheden. Niet alleen binnen het ziekenhuis maar ook daarbuiten. Het voorziet duidelijk in een behoefte naar ontspanning voor patiënten, personeel en buitenstaan ders. Wanneer ik mij beperk tot de laatste tien jaar dan ontving het gezelschap vanaf 1983 tot 1987 6.692,per jaar en van 1988 tot en met 1989 3.170,per jaar. Vanaf 1990 is om wat voor reden dan ook heel formeel de verorde ning toegepast en ontvangt Euphonia geen cent subsidie meer. De afgelopen jaren heeft de vereniging geprobeerd via aller lei acties dit gat in hun begroting te dichten. Doch ieder een kan begrijpen dat oud papier ophalen, een loterijtje of rommelmarkt niet structureel de oplossing is om de onkosten te dekken. De reserves die men in de loop der jaren door onder andere contributie-opbrengsten gevormd had om instru menten en uniformen te vervangen, verdwijnen als sneeuw voor de zon. U begrijpt dat dit voor Euphonia funest zal zijn wanneer deze situatie zich nog langer handhaaft. Misschien niet helemaal relevant in dit kader, maar ik heb toch wel de behoefte om het als argument te gebruiken. Dat zijn de volgende. Vrederust is een van de grote werkgevers binnen onze gemeente. Het is een van de grotere onroerend-zaakbe- lastingbetalende binnen onze gemeente. Het brengt door zijn patiënten en grondoppervlak een groot deel binnen van de algemene uitkering.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 233