19 ven daarvoor vastleggen, dan kun je een bepaald gewicht toekennen. In sommige sectoren is dat inderdaad verschrikke lijk moeilijk. Die toezegging daar ben ik ook blij mee. Voor de rest gaan wij akkoord met het voorstel. Het lid van Eekelen: Toch een paar opmerkingen. Het eerste is eigenlijk richting meneer Graafmans, waarin hij zegt, punt 2 zou eigenlijk aangepast moeten worden. Ik dacht dat het in de commissie besproken is dat dat punt juist aange past is om de mogelijkheid te bieden voor een subsidietoe kenning in 1995, omdat in de oude notitie stond dat, ik dacht, 75% lid moest zijn uit Halsteren. In ieder geval gaf de oude notitie een percentage aan en dat is juist hieruit weggehaald. Waarbij de mogelijkheid geboden wordt voor een subsidie. Verder vind ik dat u, met name ook de heer Somers, de verenigingen wat negatief benaderd als u zegt het is wel gemakkelijk zo voor de verenigingen. Mijn ervaring is dat de verenigingsbesturen heel erg goed op de centen letten en dat moeten ze ook wel en heel actief zijn. Het lid SomersBij interruptie, daar ben ik van op de hoogte meneer van eekelen. Het lid van Eekelen; Ik heb daar wel wat meer vertrouwen in. Het is wel zo dat als er een vereniging is waarvan men vindt, en dat kunnen we toch met z'n allen signaleren, dat daar iets mis is, dan vind ik dat u zegt in punt c, het marginale inzien van bepaalde jaarrekeningen, dat u daar met name wat extra aandacht aan besteed. De voorzitter: Misschien toch nog even terugkomend op de bedoeling, ik hoop dat dat toch goed overkomt dat we met name bedoelen meer naar de functies kijken dat wel, die men vervult en wat minder naar de administratieve gang van zaken. Het moet niet een jaarlijks ritueel worden om over de begroting van de bibliotheek te discussiëren, over dezelfde uitgangspunten die u vorig jaar met elkaar afgesproken hebt. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Wij spreken elk jaar met vrij veel instellingen en daar moet een goede func tie in zitten anders moet je die gesprekken niet voeren. Als die alleen maar gaan over de aspecten die je vorig jaar afgesproken hebt en die je volgens de instelling niet in de begroting meegenomen hebt en dan opnieuw als gemeente moet verduidelijken wat de afspraken waren, dan heeft zo'n ge sprek eigenlijk niet zoveel zin. Dat bedoelen wij ook met te zeggen moet je niet tot een langere termijnafspraak met elkaar komen. Ik begrijp vandaag goed van de gemeenteraad dat men met name zegt dat dat voor sommige instellingen of verenigingen wel wat kritisch zou liggen. Dat is natuurlijk als je praat over een bibliotheek, ik denk dat je daar veel gemakkelijker een meerjarenafspraak over zou kunnen maken dan over ene vereniging die 1.250,krijgt van de gemeen te. We zullen proberen daar in elk geval met die opmerking rekening te houden en te kijken of we dan met concrete voorstellen bij u kunnen komen. Ik denk dat meneer Graaf mans, omdat te corrigeren misschien nog even naar meneer van Eekelen toe, twee zaken door elkaar haalde.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 232