18 Dat is zeker niet de bedoeling. Dat is ook vanuit de commis sies zeker niet de bedoeling geweest. Ik heb u net al gezegd in eerste instantie naar mevrouw van Akkeren toe, de commis sie zegt eigenlijk, we hebben best totaal overzien een heel goed pakket en we moeten dat goede pakket proberen in zijn totaliteit in stand te houden. Ik denk dat we de discussie vandaag over de gewichtstoekenningen in ieder geval moeten voeren op het niveau waarvoor ze nu bedoeld zijn. Dat is gewoon een motivering te vinden voor de verschillen in subsidiehoogtes vanuit het verleden. Hij heeft mij ook nog een vraag voorgelegd, hoe hoog zou onvoorzien moeten zijn. Hij heeft duidelijk begrepen dat de huidige post als je inderdaad zou kiezen voor een periode waarin je je beleid met name voor vier jaren in hoofdlijnen vastlegt, dat je dan toch een grotere post zou moeten hebben om een stukje flexi biliteit in die regeling in te bouwen. Ik zou dat ook willen koppelen aan het punt 9a, dat aantal jaren. Ik zal vandaag zeker geen uitspraak doen of dat 25.000,moet zijn of 100.000, Als je kiest voor het vastleggen voor een periode die langer is dan nu, dan denk ik dat je daar wat meer flexibiliteit in zou moeten bouwen in elk geval. Dat is de enigste intentie. U krijgt daar te zijner tijd in elk geval vanuit het college een voorzet voor. De heer Roks heeft denk ik zo'n beetje dezelfde vragen, de vierjarenperiode te lang en de indexering. Ik hoop aangege ven te hebben dat u vandaag in elk geval daar geen finale besluiten over neemt maar dat wij rekening houdend met de opmerkingen die hier gemaakt zijn, hier wat verder uitwer king aan willen geven. De heer Graafmans heb ik denk ik net heel duidelijk uitleg gegeven. Ik denk dat die op dit moment geen vragen meer heeft. Het lid SomersIk heb niet veel te melden. U bent zo lang aan het woord geweest en ik vind dat u een aantal toezeggin gen doet waar we wel mee kunnen leven. Wanneer u inderdaad bij de nadere uitwerking van deze noti tie serieus kijkt naar die afweging dat vier jaar voor ons althans zoals wij het nu zien, een te lange termijn is. Dat hebben andere mensen ook gezegd. Dan vinden wij dat prima. In eerste instantie zeg je dan natuurlijk, het is heel gemakkelijk om te zeggen van vier jaar, dat bedrag ligt vast, we hoeven nergens meer naar te kijken. Er worden contracten afgesloten en het komt elk jaar weer goed. Het ligt gewoon voor vier jaar vast. In eerste termijn reeds gezegd, het zal voor sommige verenigingen dan toch wel moeilijk worden. Dat ontbreekt ook een beetje in de notitie, hoe we dat dan op moeten gaan vangen. Dat zou je dan met die 9d kunnen gaan doen. Door die pot onvoorzien fors uit te breiden. Daar schieten we met die herziening ook weinig mee op. Uw toezegging om dat terdege te bekijken, de gewichts toekenning die niet van zo'n zwaar gewicht blijkt te zijn, dat vind ik dan ook prima. In eerste termijn reeds maatsta-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 231