17 De bedoeling is met name om een hele hoop administratieve handelingen wat te beperken en ons meer te richten op welke functie vervult de desbetreffende vereniging of instelling nu binnen Halsteren en Lepelstraat. Welk bedrag stel je daarvoor beschikbaar? En ons niet te veel te vogelen op de administratieve verplichtingen die er over en weer zijn, maar meer te kijken naar de inhoud van het werk wat geleverd wordt. Dat is de bedoeling in elk geval van de zinsnede zo ze hier staan. Zo is dat hier ook de bedoeling van de ter mijn van vier jaren. Ik heb begrepen van anderen dat men daar toch wel wat vraagtekens bij stelt. Wij zullen in elk geval de opmerking daarover meenemen. U besluit dus niet vandaag zoals ik net ook naar mevrouw van Akkeren gezegd heb, dat er voortaan voor vier jaren iets geldt. Verder kan er niets meer gebeuren. Dat is dus niet zo. Wij gaan in elk geval serieus opnieuw naar die termijn kijken en komen daar bij u op terug. We zullen dan meenemen de opmerkingen die daarover gemaakt zijn. Dan kunt u daar invulling aan geven. Met betrekking tot meneer Somers, die met name ook enerzijds de vierjaartermijn aangekaart heeft. Ik hoop dat ik net aangegeven heb dat we daar nog een keer serieus naar zullen kijken omdat daar toch wel wat opmerkingen gemaakt zijn die het wellicht nopen om daar nog eens kritisch naar te kijken. Ik heb dat ook gezegd met name ook de functie in relatie tot het subsidiebedrag. Dat zou ook de afweging moeten zijn. Hij heeft ook gezegd de gewichtstoekenningen die hebben geen invloed, staat in het stuk. Ik zou dat toch ook willen benadrukken. We hebben in de commissie expres afgesproken en ook met de hoorzitting die we daarover met de instellingen en verenigingen hebben gehad, dat het niet zo is dat de gewichtstoekenning zoals die hier is, dat die het beleid bepalen. Dat is persé niet. Het is meer een verklaring van bedragen die toegekend zijn. Zo wordt het ook bedoeld. Het is meer een conclusie of motivering van een gegeven feit. Het is zeker niet zo dat wij ze op dit moment zouden willen gebruiken om beleid mee te voeren. Ik ben het direct met hem eens dat je dan in elk geval hele objectieve normen zou moeten hebben. Ik vraag me af of we die in een gebied waar we het nu over hebben inderdaad ook tot stand zouden kunnen brengen. Wat voor de een een heel zwaarwegend argument is is voor de ander een veel minder zwaarwegend argument. Het is best een heel moeilijk terrein. We hebben alleen gezocht naar, kun je nu toch wat groepering aanbrengen en daaruit een verklaring zoeken waarom er in het verleden aan die en die instellingen wat meer geld is gegenereerd. Dan kom je terecht in, de een kan wel zelf contributies innen en de ander kan dat in veel mindere mate. Dan zie je dat daar ook kennelijk de overheid in het verleden meer de plicht had om subsidie te geven. Dat is de bedoeling van de gewichtstoe kenningen zo ze hier in staan. Nogmaals niet om daar beleid op te gaan voeren. Dan vind ik dat we ze gewoon weg moeten halen en eerst heel uitdrukkelijk met elkaar moeten discus siëren over de gewichten en toekenningen die daar dan bij horen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 230