15 Dat hebben twee instellingen gedaan. Die bezwaren behandelen we vanavond en dan praten we over de subsidies die uitge keerd worden over het jaar 1994. Wat nu onder agendapunt 6 aan de orde is, is, hoe gaan we in de jaren na 1994 hiermee om. In dat kader is voorgesteld om met de gemeente Bergen op Zoom te overleggen om te kijken hoe we gezamenlijk tot een subsidieregeling zouden kunnen komen voor Euphonia. Ik denk dat u wat dat aangaat best met dit voorstel mee kunt gaan en u zo direct, als u daar behoefte aan hebt bij het volgende punt over 1994, een voorstel aan de raad kunt doen. Ik hoop dat het in die zin duidelijk is. Ik geloof niet dat u tegen dit punt hoeft te zijn. U mag daar tegen zijn natuurlijk, maar ik denk dat dat niet verstandig is om daar tegen te zijn. Direct hebben we het dan over het bezwaarschrift voor zover het 1994 betreft. Voor 1995 krijgt u te zijner tijd een voorstel hoe we dan met subsidies omgaan. De bedoeling van deze nota is om een aantal uitgangspunten te formuleren en op basis daarvan een aantal zaken in gang te zetten waar dan later bij de gemeenteraad op teruggekomen wordt om daar gewoon ook nu al een formele basis onder te leggen. En daarna verordeningen aan te passen en deze uit gangspunten zo ze hier genoemd zijn, verder uit te werken. Naar mevrouw van Akkeren toe, het punt wat ze met name in eerste instantie aanhaalde, is het punt dat alles inderdaad op een rij gezet is maar dat er niet echt nieuwe keuzes gemaakt zijn. Ik denk dat ik het wat dat aangaat met haar eens moet zijn, maar die nieuwe keuzes zijn niet alleen uit het college en ze zijn ook niet uit de commissies gekomen. De raad is dan de laatste die in deze aan zet is. Dat hoeft niet nu vanavond te zijn. Maar als er nadere keuzes gemaakt moeten worden, dan kan dat uiteraard. Dan kan daar ook rekening mee gehouden worden. Daarnaast is het zeker niet zo dat als u hiermee in zou stemmen dat u verder vervolgens niets meer kunt. Het is altijd nog zo dat de gemeenteraad van Halsteren een keer per jaar de begroting vaststelt en in dat kader kan zeggen, wij vinden dat er een claim gelegd moet worden in die of die sector om een gat te dichten. Of als er betere tijden komen er kan wat extra geld ten behoeve van jeugdsubsidies beschikbaar gesteld worden. Misschien komen we die tijden binnenkort ook weer tegen dat zou best aardig zijn. Wat dat aangaat denk ik dat ze terecht consta teert dat hier niet echt besparingen of andere keuzes ge maakt zijn. De teneur van de gehele behandeling is eigen lijk, we vinden dat we een goed, breed pakket hebben in Halsteren en willen dat eigenlijk voor de toekomst qua infrastructuur zeker in elk geval in stand houden. Dat is het verhaal wat in deze notitie naar voren komt, waarbij wel een aantal kanttekeningen te plaatsen zijn. Met name een hele hoop zaken die destijds gemaakt zijn. Allerlei speciale verordeningen, om daar gewoon een streep door te halen en meer een algemene verordening die de hele positie tussen subsidiënt en gemeente regelt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 228