14 Voor zover niets dan lof van onze fractie. Wanneer wij echter vanavond tot vaststelling en uitvoering van de noti tie herijking subsidiebeleid, besluiten, willen wij één punt van uw voorstel, op bladzijde 26, niet overnemen. Dat is namelijk punt twee. De subsidieregeling voor muziekvereni ging Euphonia. De Partij van de Arbeid vindt namelijk dat deze vereniging zowel in 1994 als de daaropvolgende jaren wel subsidie behoort te krijgen. Zonder de verordening zoals die nu luidt op dit moment te veranderen vinden we dat er een aantal steekhoudende argumenten zijn om subsidie te verstrekken. Wij vinden de tussen de wal en schip-positie die u zelf noemt, bij nader inzien onaanvaardbaar. Voordat u nu direct bij uw antwoord het verwijt richting ons maakt dat wij ook debet zijn aan de huidige situatie, wil ik nu alvast zeggen dat wijeen verkeerde inschatting in het verleden door ons gemaakt, namelijk om in te stemmen met afschaffing subsidiëring muziekvereniging Euphonia, willen erkennen. Een verkeerde beslissing gemaakt in het verleden moet men kunnen rechtzetten. Voordat ik nu de argumenten geef waarmee wij willen aantonen dat het redelijk is om subsidie aan Euphonia te verstrekken, zit ik met een technisch probleem. Dat is namelijk het volgende. Punt 6 en 7 hebben mijns inziens alles met elkaar te maken. We gaan hier direct iets vast stellen en daar komt dan bij, zoals verwoord op bladzijde 26. U begrijpt uit het voorgaande, dat wij dat nummer twee uit deze herijking een subsidiebeleid willen hebben. Omdat wij straks willen pleiten bij agendapunt 7 wanneer de aan vulling van deel D van het welzijnsplan aan de orde is, wanneer het echt om bedragen gaat, dan willen wij een voor stel doen. Een amendement op uw voorstel om muziekvereniging Euphonia te subsidiëren. Dan zit ik ergens mee. Wij kunnen voor deze notitie, buiten dat ene puntje, zijn met wat opmerkingen. Maar die zijn al door andere mensen in deze raad gemaakt. Alleen kom ik dadelijk wel in een rare positie als we over het geld gaan praten en dit punt blijft er in staan. Kunt u ons daarbij helpen hoe we dat aan moeten pakken? Ik wil ook best nu mijn hele verhaal afmaken, maar dat is dan punt 7. Dan kan ik straks alleen maar volstaan met het indienen van een amendement zonder daar nog iets aan toe te voegen. En kijken hoe de raad daarop reageert. Of moeten we nu zeggen wij stellen voor om punt 2 uit dit stuk te la ten. De voorzitter: Ik denk dat u na het antwoord altijd in tweede termijn dat nog kunt. Ik denk dat na het antwoord wel duidelijk is dat u uw verhaal nu niet hoeft te doen. Misschien dan toch maar beginnend met meneer Graafmans, dan hoeft hij niet langer in spanning te zitten daarover. Wat u nu aan de orde hebt, punt 6, dat is een herijking van het subsidiebeleid. Ingaande 1995. Bij punt 7 praten we over het behandelen van bezwaarschriften op het welzijnsplan 1994. De raad heeft in oktober het welzijnsplan 1994 vastgesteld. Dan gaat de procedure lopen dat betrokken instellingen nog bezwaren aan kunnen tekenen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 227