10 Maar zolang je niet een goed plan hebt hoeven we ook niet bij de provincie aan te kloppen en te zeggen van, geef ons eens even of mogen we even dit of dat investeren om dit of dat te doen. Je moet gewoon een goede motivering er onder hebben liggen in de vorm van een plan, een goed bestemmings plan, alvorens je dat kunt doen. Wij hebben dat als college ingeschat dat niet te hebben. Ik heb u toegezegd dat we dat opnieuw zullen bekijken. Dat zullen we ook doen. Daar komen we in elk geval bij u mee terug. Het voorstel van vanavond is in elk geval de schadevergoeding. Ik heb begrepen dat daar de gemeenteraad voor is althans, ik heb tot op heden alleen maar positieve geluiden gehoord ten aanzien van het huidige voorstel, met alle mitsen en maren daaraan. Ik hoop in elk geval dat we tot dat voorstel dan ook vandaag toe kunnen besluiten. De toezegging van mij hebt u dat we het in elk geval serieus bekijken. We hebben over drie weken dacht ik opnieuw een afspraak met de stedebouwkundigeU mag van mij aannemen dat het dan op de agenda staat en dat hij daar in elk geval zijn werk op zal verrichten. Ik weet niet of wat dat aangaat de heer van den Kieboom gerustgesteld is met die toezegging. Het lid van den Kieboom; Ja, nog één vraag. Kunt u ook bij benadering zeggen wanneer we daar eventueel iets van in de raad kunnen verwachten? De voorzitter: Ik heb u net gezegd, we hebben in elk geval over drie weken de stedebouwkundige. Dan bespreken we het, dan zijn de tekeningen er. Dan zal hij er zijn werk in elk geval aan moeten doen. Ik kan me toch voorstellen dat er februari/maart volgend jaar wat op tafel moet liggen om te bespreken. Het lid van den Kieboom: Probeert u het in ieder geval op korte termijn. Met de toezeggingen akkoord. De voorzitter; Ja. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. VOORSTEL VASTSTELLING NOTITIE HERIJKING SUBSIDIEBELEID. Het lid van Akkeren-Brand: De herziening van de subsidiere geling vinden wij een goede zaak. Deze notitie is een goed werkstuk. Wij hebben bij herhaling gevraagd om de subsidie eens grondig te bekijken. Dit is nu gebeurd en dat is een prima zaak. Het is ook noodzakelijk in het kader van steeds geringer wordende financiële middelen die de gemeente ter beschikking heeft. Dit laatste komt naar onze mening in deze notitie niet zo duidelijk naar voren. Het is natuurlijk ook niet populair om te zeggen, maar het is wel de realiteit. Ook vragen wij ons af of de overheid als het ware een deel van de individuele keuzes en de daarbij horende verantwoor delijkheid moet overnemen om allerlei dingen te subsidiëren. Er moet duidelijk een afweging gemaakt worden om te kijken of subsidiëren nog noodzakelijk is. Zoals in hoofdstuk twee van de notitie staat dient de eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop te staan. We kunnen instemmen met de in hoofdstuk drie genoemde doelstellingen en ook met het pun- tenstelsel zoals toegelicht in hoofdstuk vier.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 223