21 We hebben er vorig jaar fors in geïnvesteerd en we moeten er de komende jaren misschien nog wel fors in investeren. Maar dan moeten we niet zorgen dat er voor de normale zaken geen geld is. Die onderhoudsvoorziening is voor normale kleinere zaken. Grotere zaken zullen op een andere manier gefinan cierd moeten worden. Dat is het hele verhaal. Wij zullen uiteraard zorgen dat er bij de begroting een aantal stukken liggen. Bijvoorbeeld het onderhoudsplan voor 1994/1995/1996, dan kunt u zich daar zelf van vergewissen. De voorzitter: Kortom wij houden u op de hoogte. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Punt 2 8 Schrijven bewoners Schansbaan. de Mère en Steenbergseweq inzake aansluiting woningen op riolering. Het lid Graafmans: Echt heel informatief. De brief dateert van 22 juni. Ik weet daar is de vakantieperiode tussen ge weest. Onze vraag is, hoeveel reacties hebt u op dit moment binnen van mensen die wel of niet aan willen sluiten? Wan neer loopt de termijn af dat mensen kunnen reageren? Het lid Roosenboom: Het is mij bekend, ik wil zo kort moge lijk reageren, dat nadat het raadsbesluit is genomen, hier in de raad, zijn er diverse besprekingen geweest. Ook de bewoners hebben onderling contact gehad. Ik heb vernomen dat daar ook politieke partijen uit Halsteren daar grif aan mee gedaan hebben. Dat is hun goed recht. Ze kunnen het nu van daag waarmaken. De Groepering Leefbaarheid heeft indertijd een voorstel gedaan om vijftig procent van de kosten toe te rekenen aan de gemeente, vijftig procent van de kosten aan de mensen die daar gebruik van maken. We hebben ook een voorstel gedaan dat mensen die niet over financiële middelen over dat bedrag, beschikken om die renteloos in vijf jaar dat bedrag te betalen. Dat blijft overeind staan. Het bod is nu aan de andere politieke partijen om daar mee mee te gaan. Doen ze dat niet dan heeft dat contact leggen met die bewo ners en alle lieve woordjes heeft dan geen enkele zin. Dan moeten ze gewoon bij die mensen zeggen, dat was ons voorstel en dat moeten jullie betalen. Maar niet achteraf, het is te veel Wethouder MouwsNaar de heer Graaf mans toe. We hebben de mensen uitgenodigd. We hadden dus om een goede begroting te hebben, een duidelijk inzicht te hebben van de kosten, Oran jewoud apart opdracht gegeven om nog eens een keer voor de Steenbergseweg te kijken dat we met aangepaste cijfers kwa men. Daaruit kwam een bedrag voort van bijna een half mil joen, 480.000,Wij hebben in een raadsvergadering af gesproken een kostenverdeling, 35-65%. Ja, dat kwam toch op een fiks bedrag neer voor de mensen zelf, ruim 7.000, Wat we ook verwacht hadden, niemand stond te trappelen en er is geen enkele positieve reactie binnen gekomen. Mensen die spontaan gezegd hebben, o, dat doen we wel. Niemand heeft zich aangemeld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 21